Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Betydelsen av båggångsstimulering för förmågan att avgöra vad som är horisontellt vid koordinerad kurvtagning. (En undersökning i Linköpings Dynamiska Flygsimulator).

Betydelsen av båggångsstimulering för förmågan att avgöra vad som är horisontellt vid koordinerad kurvtagning. (En undersökning i Linköpings Dynamiska Flygsimulator). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tribukait Arne, Eiken Ola
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1221--SE)
Nyckelord Spatial orientering, spatial desorientering, balanssinne, otolitorgan, båggångar, gondolcentrifugering, dynamisk flygsimulator, subjektiva visuella horisontalen, spatial orientation, spatial disorientation, vestibular system, semicircular canals, otolith, human centrifuge, dynamic flight simulator, subjective visual horizon
Sammanfattning Förmågan att avgöra vad som är horisontellt har undersökts vid gondolcentrifugering med försökspersonen (fp) sittande i olika riktningar. Metod: Åtta friska fp angav, medelst en justerbar ljuslinje, sin subjektiva visuella horisontal (SVH) vid 1 g samt vid centrifugering (2G i 5 minuter) med näsan i färdriktningen (F), näsan bakåt (B), näsan inåt centrifugens centrum (I) samt näsan utåt periferin (U). Avvikelserna från det gravitoinertiala horisontalplanet registrerades. Resultat: Vid 1 g var avvikelserna små. Efter acceleration till 2G var det initiala värdet på SVH i hög grad beroende av fp:s position. För positionerna F och B var riktningen för SVH-lutningen kompensatorisk relativt gondolens inklination. Lutningen var signifikant större (parat t-test, p<0.001) för position F (medelvärde = 20.9; SD = 8.4 grader) än för position B (-6.9 +/- 10.5 grader). För positionerna I och U gav gruppen som helhet ingen entydig bild: 6.4 +/- 10.7 grader (I), 2.1 +/- 4.8 grader (U). Efter inbromsningen sågs mycket små avvikelser. Slutsats: Effekterna av ett komplext båggångsstimulus är i hög grad beroende av mönstret för hur olika delkomponenter i stimulit varierar över tiden. Vid mönster som hjärnan saknar erfarenhet av blir effekten liten och SVH tenderar att sammanfalla med fp:s transversalplan.
Abstract Measurements of the subjective visual horizontal (SVH) were made for different heading positions in a swing-out gondola centrifuge. The roll position of the gondola was controlled so that the subject was always upright with respect to the gravitoinertial force. The subject was asked to adjust a narrow luminous line so that it was perceived as horizontal. Each subject underwent four separate runs (2G, 5 minutes): heading forwards (F), backwards (B), towards the centre (C), and towards the periphery (P). For position F and B there was, after acceleration to 2G, a tilt of the SVH that was compensatory with respect to the gondola inclination. The magnitude of tilt was larger for position F (20.9 +/- 8.4 degrees) than for position B (-6.9 +/- 10.5 degrees), p<0.001, n = 8. For position C and P there were no considerable SVH tilts: 6.4 +/- 10.7, n = 8 (I), 2.1 +/- 4.8, n = 7 (P) degrees. The effects of deceleration were very small for all positions, i.e. the SVH was close to the gravitational horizontal. These findings suggest that the effects of a complex semicircular canal stimulus are to a high extent dependent on the time pattern of the different stimulus components.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182