Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribution av radio och TV - system, hot och sårbarheter.

Distribution av radio och TV - system, hot och sårbarheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marklund Anna, Barck-Holst Svante, Fischer Georg
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1234--SE)
Nyckelord Radio, TV, sårbarhet, distribution, konvergens, digital teknik, VMA, radio, television, vulnerability, distribution, convergence
Sammanfattning Denna rapport presenterar en samlad bild över distribution av radio och TV i Sverige idag samt belyser distributionssystemens sårbarheter. Rapporten är deskriptiv till sin karaktär och fokus ligger på distributionskedjan ur tekniskt perspektiv. Studien har utförts inom det ramforskningsprogram om säkring av samhällsviktig infrastruktur som FOI genomfört på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten och utgjort ett moment i FOI Försvarsanalys traineeprogram. Inledningsvis beskrivs radio- och TV-distributionens förutsättningar, huvudsakligen i form av relevanta författningar samt betydande aktörer. Därefter beskrivs de tekniska systemen för distribution av radio och TV, hot mot dessa samt systemens sårbarheter. Det finns tre sätt att distribuera radio och TV idag: I marknät, över satellit eller i kabelnät. Marknätet bedöms vara det minst sårbara distributionssättet. Kommersiell distribution via satellit och kabelnät har inte samma förutsättningar som marknätet att undvika respektive hantera störningar och avbrott i distributionen. Anledningen till detta är skillnader i tekniska förutsättningar, men också att säkerhetsarbetet främst bedrivs med utgångspunkt från vad som bedöms vara kommersiellt motiverat. Det kan dock konstateras att en mångfald av distributionssätt bör bidra till minskad sårbarhet. Avslutningsvis behandlas radio och TV-distributionens funktion vid krishantering. Radio och TV är i krissituationer nödvändiga för att förmedla direkta varningar, myndighetsinformation samt oberoende nyhetsinformation.
Abstract This report describes radio and television distribution in Sweden today and illustrates the vulnerability of the distribution systems. The report is descriptive and presents the radio and television distribution from a technical point of view. Commissioned by the Swedish Emergency Management Agency this study was conducted at the Swedish Defence Research Agency (FOI). The study was also a part of a trainee program at FOI´s Department of Defence Analysis. At the beginning of the report, the basic conditions for radio and television distribution in Sweden are presented such as constitutions and operators. Then the technical systems, threats against them and the system´s vulnerabilities are described. Finally, the report considers the importance of well functioning radio and TV in crisis situations. In a crisis situation, radio and TV are necessary to bring out warnings, information from authorities and news. There are three ways to distribute radio and television signals in Sweden today: Using the terrestrial network, satellites or cable television networks, but we find the terrestrial network to be the least vulnerable alternative. The fact that there are several ways to distribute radio and television should in itself contribute to reduce the vulnerability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182