Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Driveability analysis, using a digital terrain model and map data.

Driveability analysis, using a digital terrain model and map data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Edlund Susanne
Ort: Linköping
Sidor: 88
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1241--SE)
Nyckelord framkomlighet, digital terräng modell, beslutsstöd, driveability, digital terrain model, decision support
Sammanfattning Framkomlighetsanalys av terrängdata utgör en viktig teknik i militära beslutsstödshjälpmedel för bestämning av rörelser i terrängen. I det arbete som beskrivs här utnyttjas en högupplösande digital terrängmodell, genererad från laser-radardata, och data från fastighetskartan. Laser-radardata är ytterligare bearbetade med hjälp av programmet CategoryViewer för att hitta olika terrängobjekt. Objektegenskaper som hittats genom en filtreringsprocess jämförs med ett antal regler i en kunskapsdatabas för bestämning av en framkomlighetskostnad, som kan visualiseras i ett grafiskt användargränssnitt. Arbetet omfattar också en genomgång av begreppet framkomlighet samt de objektegenskaper som påverkar denna. En generell kostnadsfunktion har utvecklats, som kan användas även då inte all nödvändig information finns tillgänglig. Metoden för egenskaps- och kostnadsberäkning behöver emellertid utvecklas vidare; liksom också den underliggande kunskapsdatabasen. Trots detta erbjuder det implementerade programmet en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning
Abstract Driveability analysis of terrain data offers an important technique for decision support for all kinds of movements in the terrain. The work described in this report uses a high resolution digital terrain model generated from the laser radar data and further processed by the Category Viewer program, and information from the Real Estate Map. Properties of features found in a filtering process are calculated and compared with a set of rules in a knowledge base to get a driveability cost. This cost is then visualized in a graphical user interface. An evaluation of what driveability is and what it is affected by is performed, and a general cost function is developed, which can be used even if not all relevant information is available. The methods for property and cost calculation need to be developed further, as well as the rules in the knowledge base. However, the implemented program offers a good framework for further research in the area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182