Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Technical Overview of Air Breathing engines for Air Vehicles.

A Technical Overview of Air Breathing engines for Air Vehicles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1244--SE)
Nyckelord gasturbin, prestanda, ramjet, verkningsgrad, gas turbine engine, performance, ramjet, efficiency, Aeronautics, FFA, Flygteknik FFA, Vapen och Skydd, Weapons and Protection
Sammanfattning I denna rapport ges en teknisk beskrivning ur ett prestandaperspektiv av luftandande motorer för luftfarkoster. Tyngdpunkten i framställningen ligger på motorkoncept som bygger på gasturbintekniken, men ett avsnitt där pulsdetonationsmotorn (PDE) beskrivs finns också medtaget. Målsättningen med rapporten är att ge en introduktion inom området luiftandande motorer. Den behandlar de viktigaste grundläggande principerna och storheterna som är viktiga att känna till för att göra prestandaanalyser för motorer och luftfarkoster. Rapporten inleds med en kort historisk tillbakablick på jetmotorn, följt av en indelning av olika framdrivningskoncept som antingen bygger på gasturbintekniken eller ramjetprincipen. Grundläggande teori och de viktigaste prestandamåtten beskrivs, och en översiktlig beskrivning av gasturbinens olika komponenter ges. Dessutom beskrivs vad som menas med prestanda och exempel på program för prestandaberäkningar ges. Exempel på hur prestanda kan förändras till följd av förändrade utformningskriterier beskrivs. Rapporten avslutas med en översikt av tänkbara framtida framdrivningskoncept.
Abstract This report gives a technical overview of air breathing engines for air vehicles, mainly from a performance point of view. The description is focused on engine concepts based on the gas turbine principal, though a section describing the pulse detonation engine (PDE) is also included. The aim of this report is to give an introduction on the subject of air breathing engines. It covers the most important basic principals and measures which are essential to know to carry out performance analyses of engines and air vehicles. The report is introduced by a brief historical review of uses of gas turbine engines for propulsion, followed by a classification of different propulsion concepts based on either the gas turbine principle or the ramjet principle. The elementary theory and the most important performance parameters are outlined, and a brief description of the components included in a gas turbine is given. Furthermore, the performance of gas turbines including simulation tools for estimating the performance and the general design point performance behaviours are outlined. The report ends with an overview of future propulsion concepts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182