Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental investigation of degradation and non-linear effects in corroded EMC joints exposed to high power microwaves (HPM).

Experimental investigation of degradation and non-linear effects in corroded EMC joints exposed to high power microwaves (HPM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bäckström Mats, Lundén Olof
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1246--SE)
Nyckelord HPM, skärmning, korrosion, olinjär, degradering, EMC, HPM, shielding, corrosion, non-linear, degradation, EMC
Sammanfattning Bestämning av skärmverkan utgör en viktig del i utvärderingen av ett systems tålighet mot HPM. Vanligtvis antas att den skärmverkan som uppmätts vid låga fältnivåer är giltig också vid extrema hotnivåer. Detta antagande kan tänka vara felaktigt p.g.a. uppkomsten av olinjära effekter, t.ex. beroende på elektriska urladdningar eller på förekomsten av metall-isolator-metall övergångar orsakade av korrosion. Olinjära effekter kan orsaka skador på skärmfogen och/eller att nya frekvenser uppstår i den transmitterade pulsens spektrum. Mätningar har utförts på 31 korroderade skärmfogar. Ingen uppenbar degradering kunde fastställas efter att skärmfogarna utsatts för HPM vid 3 GHz. De flesta provobjekten uppvisade också bara små förändringar i utseende (tidsdomän) av den transmitterade pulsen. De flesta objekten uppvisade ingen, eller bara en måttlig genering av övertoner. Emellertid tycks flera av dessa senare objekt uppvisa ett påtagligt frekvensinnehåll under och vid 1 MHz. En preliminär analys indikerar att energiinnehållet i den transmitterade pulsen i vissa fall kan vara av samma storleksordning vid låga frekvenser som vid 3 GHz. Analysen försvåras emellertid av den nuvarande experimentuppställningens låga känslighet vid låga frekvenser, varför detta fenomen skall undersökas vidare.
Abstract Determination of shielding effectiveness is a vital part in the analysis of a systems capability to withstand HPM. It is usually assumed that the shielding effectiveness, determined at low field levels, is valid at HPM threat levels. This assumption might be refuted by the presence of non-linear effects, e.g. due to electrical discharge or metal insulator-metal junctions caused by corrosion (the "rusty bolt effect"). Non-linear effects may result in damage of the shielding joint and/or in generation of new frequency components in the spectrum of the transmitted pulse. Measurements have been performed on 31 corroded EMC joints. No major degradation could be detected after HPM irradiation at 3 GHz. Also, most of the objects showed only limited changes of the time domain shape of the transmitted pulse. Most of the objects showed none, or only a moderate generation, of harmonics. However, many of these latter objects indicate a significant spectral content below and around 1 MHz. A preliminary analysis, made difficult by present measurement set-up, indicates that the energy content of the transmitted pulse at low frequencies in some cases might be of the same order as that around 3 GHz. This will be further investigated in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182