Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A database of material properties for optical signature modelling.

A database of material properties for optical signature modelling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelsson Claes, Forssell Göran, Hermansson Patrik, Hjelm Annica, Hedborg Karlsson Eva, Sjökvist Stefan, Winzell Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1257--SE)
Nyckelord BRDF, databas, emissivitet, HDR, material, modellering, mätningar, optisk, reflektivitet, database, emissivity, measurements, modelling, optical, reflectivity
Sammanfattning För modellering av optisk signatur behövs en stor mängd indata. Större delen av denna data härrör från olika typer av reflektivitetsmätningar såsom HDR (hemisfärisk reflektans) och BRDF (bi-directional reflectance distribution function). I och med att omfattningen av signaturmodellering har ökat vid FOI så har behovet av en effektiv förteckning av indata ökat Den här rapporten beskriver en databas för materialegenskaper som har mätts av FOI Sensorteknik eller dess partners. Databasen innehåller inte data själv utan utgör endast en förteckning över tillgänglig data. Den består av filinformation (filnamn, datum mm), information om mätobjektet samt information om mätdata (typ av data, spektralområde mm). Databasen kan användas för att söka efter data med speciella egenskaper såsom spektralområde eller färgtyp. I ett första skede kommer ca 400 mätningar att registreras i databasen. När ny data erhålls vid FOI Sensorteknik kommer databasen att utökas. Rapporten innehåller en bakgrund till optisk signaturmodellering och behovet av data. Det ges dessutom en bakgrund kring optiska och termiska egenskaper hos material. Fälten i databasen beskrivs tillsammans med förslag till en procedur för att bibehålla en god kvalité hos databasen. Slutligen diskuteras konverteringsprogram.
Abstract For modelling of optical signature a lot of input data is needed. A large amount of this input data originates from different kinds of reflectivity measurements such as HDR (hemispherical-directional reflectivity) or BRDF (bi-directional reflectance distribution function). As the amount of signature modelling activities increases at FOI, a need for an efficient listing of all input data has emerged. This report describes a database for material properties that has been measured by FOI Sensor Technology or its partners. The database does not contain the data itself but a list of the data available. It includes file information (file names, dates etc), information about the measurement object and information about the data (type of data, spectral range, etc). The database can be used to search for data with certain properties, for example wavelength range, paint type etc. At a first stage about 400 measurements will be registered in the database. As new data is obtained at FOI Sensor Technology the database will be extended. The report contains a background on optical signature modelling and the need for data. There is also a background on optical and thermal properties of materials given. The fields of the database are presented as well as suggestions for a procedure to maintain a good quality. Finally conversion programs are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182