Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av AASR - Slutrapport.

Värdering av AASR - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grahn Per, Herberthson Magnus, Haapalahti Gustav, Alm Anders, Kärvell Ola
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1265--SE)
Nyckelord VHF/UHF-radar, bistatisk, multistatisk, flygmål, markmål, smygmål, radarnätverk, VHF/UHF-radar, bistatic, multi static, air targets, ground targets, stealth targets, radar network
Sammanfattning AASR är ett radarkoncept som kan användas i många situationer, inte ett klart definierat system. Exempel på andra användningsområden än luftförsvar av eget område (ursprungligt förslag) kan vara olika varianter av internationella insatser samt som ett stöd till polisiär verksamhet mot brottslig verksamhet i luften. AASR är ett lågfrekvent multistatiskt system, där den grundläggande idén är att systemfunktion nås genom samverkan av ett stort antal nätverkskopplade enkla stationer. Varje station mäter in mål ofullständigt genom att mäta avstånd och avståndshastighet samt motsvarande bistatiska mätningar med övriga stationer i närheten. Vi bedömer att det är för tidigt för försvarsmakten att ta ett definitivt beslut om anskaffning eller ej av ett AASR-system. Däremot har AASR många för försvaret intressanta egenskaper vilket motiverar att man bör gå vidare med att bygga en försöksutrustning, utföra försök och fördjupa och komplettera kunskapsläget inom ett antal områden. Målsättningen bör vara att ha ett ordentligt beslutsunderlag inom 4-5 år. De mest utmärkande egenskaperna är hög upptäcktsannolikhet även mot signaturanpassade mål kombinerat med hög mätnoggrannhet och relativt hög uppdateringsfrekvens inom områden med hög upptäcktsannolikhet. Systemet är dessutom robust i den meningen att enstaka stationer kan slås ut inne i nätverket med liten effekt på systemprestanda.
Abstract AASR is a radar concept which can be used in many situations, it is not a clearly defined system. Examples in other fields of application than air defence of own territories can be different types of international efforts and as a support to police operations against law breaking activities in the air. AASR is a low frequency multi static radar system where the basic idea is that the function of a system can be achieved by cooperation of a large number of network related simple stations. One and each of these stations are measuring targets incompletely by measuring range, speed of range and corresponding bistatic measurements with other stations nearby. It is our judgement that it is too early for the military authorities to decide about procurement of a AASR system or not. However, AASR has many interesting qualities to the national defence, which motivates an ongoing activity building experimental equipment, doing experiments and intensify and complete the position of knowledge within a number of areas. The goal should be to have a proper rationale for a procurement decision within 4 to 5 years. The most significant characteristics is high probability of detection, even against stealth targets, combined with high accuracy and relatively high update rate within areas of high probability of detection. The AASR system is robust in the sense that separate stations in the interior of the radar network could be eliminated with small effects on the performance of the system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182