Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stratifiering och inre vågor kring ett undervattensobjekt.

Stratifiering och inre vågor kring ett undervattensobjekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alin Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1268--SE)
Nyckelord undervattenssignaturer, hydromekanik, inre vågor, stratifiering, underwater signatures, hydro mechanics, internal waves, stratification
Sammanfattning I normala strömningssimuleringar för undervattensområdet antages densiteten vara konstant i tid och rum. Detta är giltigt i närfältet som är av intresse. Då man tittar i ett verkligt scanario där objekten rör sig i ett hav så är det, i större eller mindre omfattning, en densitetsgradient närvarande. Den beror på variationer i tryck, salthalt och temperatur där trycket orsakar liten variation och endera av de andra variablerna dominerar variationen. För denna studie har valts en miljö där salthalten dominerar variationen och en omformulering av de inkompressibla ekvationerna har genomförts och implementerats. För vaken långt bakom objekten är densitetsgradienten av stor betydelse och förändrar densamma till en form av kvasitvådimensionellt uppträdande och det är i denna fas de sk pannkakavirvlarna uppträder. Ytterligare fenomen som uppträder är inre vågor som kan liknas vid ytvågor i sin form och geometri med den skillnaden att de, för det linjärt skiktade fallet, breder ut sig i vertikalled och följdaktiligen når ytan. Denna modell visar att det är väsentligt att inkludera densitetsvariationer om vaken långt bakom ett objekt är av intresse. De fluktuationer i salthalt som uppstår i vaken påverkar även omgivningens elektriska och magnetiska fält och dessa fenomen är föremål för ytterligare studier.
Abstract In normal simulations of fluid dynamics at the underwater area the density is regarded as constant in time and space. This is valid in the near field but when a realistic scenario is considered the density in the oceans vary. This is due to diferences in pressure, salinity and temperature where pressure is accounted for a very small part either of the other two tend to dominate the denity gradient. In this study the salinity is considered to be the dominant part and the incompressible equations are adjusted to accomplish the density gradient. It turns out that the far field wake are affected by this density gradient and that the wake turn out to be quasi two dimensionell and it is in this phase the so called pan-cake eddies occur. Another phenomena attributed to the density gradient are internal waves which in shape and form are similar to surface waves with the difference that, in linear stratification, they propagate in the vertical direction and thus evenually reaches the surface. This study shows that if interest is in the late wake the variations in density occuring in real scenarios are an essential part to include in the model. The variations in salinity due to the wake are likely to affect the magnetic and electrical field and these phenomena are to be focused in future studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182