Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Representativ provtagning av aerosol.

Representativ provtagning av aerosol. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Christer
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1288--SE)
Nyckelord Aerosol, mätprob, isokinetisk, aerosolprovtagning, probe, isokinetic, aerosol sampling
Sammanfattning För att kunna prova en aerosol representativt, utan förvrängning av partikelstorleksfördelningen, krävs det att mätprober dimensioneras och används korrekt. Vid val av mätprob och inriktning av denna, krävs det att partiklarnas gränsfallhastighet är känd. med hjälp av denna kan det avgöras om kriterier för stillastående aerosol är tillämpliga samt hur proben skall designas för de enskilda mätsituationerna. För provtagning av aerosol i rörelse krävs det en korrekt designad isokinetisk prob. Den säkerställer att samma flödeshastighet uppnås i proben som i omgivningen. Proben skall vara riktad rakt mot flödesriktningen. För provtagning ur stillastående aerosol används en prob som säkerställer att partiklar upp till den storlek som proben designats för inte undgår att sugas in på grund av sin tröghet samt att mätresultatet inte förvrängs på grund av partiklarnas fallhastighet. Proben bör vara horisontellt riktad men även andra inriktningar kan brukas om proben är designad för detta. Probernas design är beroende av mätinstrumentets flöde, aerosolpartiklarnas densitet och storlek, aerosolgasfasens viskositet och densitet,samt i vissa fall även tvärsnittsarean på kanalen som aerosolen rör sig i. Exempel ges på hur prober kan beräknas.
Abstract In order to obtain representative samples of aerosol, without deviations in particle size distribution, properly designed and positioned measurement probes are required. The particle settling velocity has to be known for proper selection of probes and probe positioning. using the settling velocity, it can be determined whether or not the criteria for stationary aerosol are applicable as well as the ideal probe design for each individual sampling situation. In order to obtain representative samples of non-stationary aerosol, properly designed and positioned isokinetic probes are required. The isokinetic probes assure that the same flow velocity is obtained in the probe as in the surrounding environment. Isokinetic probes must be positioned head on against the flow direction. In sampling of stationary aerosol, the probes have to be designed so as to avoid deviations in the sampled particle size distribution due to particle inertia and settling velocity. Probes designed for stationary conditions are preferably positioned horizontally but other inclinations are possible if the probes´ design permits it. Probe design is dependent on the sample to which the instrument is connected, the density and size of the aerosol particle, the density and viscosity of the gas phase of the aerosol and, in certain cases, the cross-section area of the duct the aerosol is moving through.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182