Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Terrorism och extremism som hotbild. Terrorism som fenomen samt som hotbild vid internationella insatser. Extremist- och terrorgruppers typologi, modus operandi och organisation.

Terrorism och extremism som hotbild. Terrorism som fenomen samt som hotbild vid internationella insatser. Extremist- och terrorgruppers typologi, modus operandi och organisation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jakobsson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1289--SE)
Nyckelord terrorism, extremism, internationella operationer, regionala konflikter, nätverk, terrorism, extremism, networks, international operations, crisis management, regional conflicts, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Rapportens övergripande syfte är att belysa problem som terrorism och extremism utgör i samband med konflikter och för stater som deltar i internationella insatser. Dessutom avser rapporten att belysa olika funktioner som kan ingå i ett terrornätverk. Inledningsvis behandlas svårigheterna med att formulera en definition av begreppet "terrorism". Nästa avsnitt diskuterar fattigdomens roll som orsak bakom terrorismens framväxt. Därefter görs en kartläggning av olika funktioner inom terrornätverk som möjliggör agerande genom olika kanaler i ett konfliktområde. Därefter diskuteras beslutsfattandet inom ett terrornätverk. En möjlig slutsats att nätverken kan komma att verka för spontant utförda terroraktioner vid sidan av omfattande operationer, ett agerande som skulle kunna passa in med deltagande i regionala konflikter. Därpå följer en genomgång av staters relationer med terrorgrupper. Nästföljande avsnitt behandlar olika typer av nätverk som dras till konflikthärdar. Riskerna för att terrornätverk knyter kontakter med andra typer av aktörer ökar därmed. Exempel ges på områden som i framtiden kan utgöra replipunkter för terrornätverk vilket kan kräva internationella motåtgärder. Rapporten understryker att internationella insatser kan motverka terror eftersom konflikter då inte tillåts urarta till träningsområden för terrorister.
Abstract The main purpose of this report is to discuss problems with terrorism and exterrorism in connection with international operations in armed conflicts. Initially, the problems of creating a sustainable definition of the term "terrorism" are accounted for, followed by a short discussion on the background factor of poverty as a source for terrorism. The report then also discusses different functions of terrorist networks. Decision making processes within terrorist networks are highlighted, and in connection with this the concept of "leaderless resistance" is discussed as a possible modus operandi for terrorists engaged as volunteers in a conflict. Thereafter different types of relations which states could maintain with terror groups are accounted for. Different types of networks are drawn to regional armed conflicts whichin turn creates opportunities, not just to give participants the posibilities to get combat experience, but also to establish contacts with other groups and networks. A short list of different risk areas around the world is presented in view of possible future regional conflicts or areas which can be used by terror networks as bases. In conclusion, the report states that international operations in armed conflicts can be seen as a way of preventing the spread of terrorism as these networks will not be able to take advantage of prolonged armed conflicts for combat training.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182