Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie.

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Garcia Lozano Marianela, Ulriksson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1294--SE)
Nyckelord logistik, agentsystem, Web Services, distribuerade system, NBF, logistics, agent systems, distributed systems, NBD, Systemteknik, Systems Technology
Sammanfattning Denna rapport behandlar olika metoder och tekniker som kan användas för att hantera verksamhetsprocesser och informationsflöden samt för att koppla samman heterogena system och användare. Dessa tekniker och metoder skall utgöra ett mellanlager som binder ihop befintliga och framtida logistiksystem inom det nätverksbaserade försvaret. Ramar och krav för dessa tekniker behandlas och särskild vikt läggs på viktiga parametrar såsom säkerhet. robusthet och skalbarhet. Olika och intressanta tekniker och metoder såsom distribuerade tekniker, Web Services o.s.v. behandlas. Fokus i förstudien ligger på agenttekniker där tre olika agentramverk behandlas närmare och fördelar och nackdelar tas upp. Slutligen diskuteras olika förslag på arkitekturer för mellanlagret och konkreta rekommendationer till fortsatt arbete ges.
Abstract This report investigates various methods and techniques that can be used to manage processes and information flows, and to connect heterogeneous systems and users. These techniques and methods will constitute a middle layer that ties existing and future logistics systems within the network based defence. Limits and requirements for these techniques are considered and particular attention is laid upon important parameters such as security, robustness and scalability. Various and interesting methods such as distributed techniques, Web Services, etc. are investigated. Focus for the preliminary study is on agents. Three agent frameworks are more closely studied, and advantages and disadvantages with each one are discussed. In the end different propositions for the middle layer architecture are discussed and concrete recommendations on further work are suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182