Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ramjetprojektet 2003 - Slutrapport.

Ramjetprojektet 2003 - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tormalm Magnus, Hasselrot Anders, Wallström Dag
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1299--SE)
Nyckelord Ramjetrobot, CFD, EDGE, VAC, fastbränsle, aerodata, ramjet missile, CFD, EDGE, VAC, solid fuel, aerodata
Sammanfattning En modifierad modell för ramjetmotorer, med möjlighet att utnyttja fastbränsle, har implementerats i FOI´s beräkningsprogram EDGE. Modellen har tagits fram av Volvo Aero Corporation (VAC) och gör det möjligt att koppla samman den yttre aerodynamiken med motorns påverkan på strömningen. Den nya modulen har verifierats genom beräkningar på en typisk rammotorrobot med fast bränsle. Något komplett geometriunderlag för en befintlig jaktrobot fanns ej tillgängligt utan många kritiska parametrar, såsom luftintagsarea och utlopp, har uppskattats med hjälp av simuleringar med ett relevant prestandaunderlag. Ett komplett aerodataunderlag, inklusive dragkraft, har därefter räknats fram med den nya VAC modulen för den valda geometrin. Denna rapport redovisar hur implementationen i EDGE gått till, framtagningen av geometri och beräkningsnät för verifikationen och hur beräkningarna utförts. Resultatet av beräkningarna redovisas i en separat rapport. En diskussion av Dag Wallström kring problematiken med lobbningsfunktionen finns även med. Sören Hasselrot var ansvarig för framtagningen av aerodata.
Abstract A modified model of a ramjet engine, including the possibility to use solid fuels, has been implemented into FOI´s computational program EDGE. The model was developed by Volvo Aero Corporation (VAC) and makes it possible to perform coupled airframe-engine computations. The modified module has been verified on a typical ramjet powered missile using solid fuel. A complete geometry was not available and some critical parameters such as inlet and nozzle have been approximated from a performance model. Aerodata including thrust has been calculated for the estimated geometry and the new ramjet module This report describes the implementation of the new module into EDGE, how the geometry and mesh were created and how the computations were done. The results of the computations are published in a separate report. A discussion by Dag Wallström of the mid course guidance has also been included. Sören Hasselrot was responsible for the aerodata computations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182