Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metoder för analys och simulering inom logistikområdet.

Metoder för analys och simulering inom logistikområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Melander Bob
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1302--SE)
Nyckelord Logistik, simulering, analys, funktioner, förmågor, logistics, simulation, analysis, functions, abilities
Sammanfattning Denna rapport är resultatet en förstudie som utförts på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV). Utgångspunkten för arbetet har varit att analysera simuleringsbehoven i materielanskaffningsprocessen utifrån ett logistiskt perspektiv. För att begränsa omfattningen har uppdraget härvidlag avgränsats till att betrakta förnödenhetssystemet. Utöver detta har logistikverksamheten som helhet studerats för att kunna föreslå lämpliga områden för fortsatt analys och kartläggning av simuleringsbehoven. Rapporten belyser konsekvenser som försvarsmaktens omställning har på logistiksystemet och diskuterar i vilken utsträckning befintliga simuleringsmodeller och verktyg är lämpliga och möjliga att även fortsättningsvis användas för olika logistiska analyser. Begränsningar hos verktygen diskuteras liksom behoven av nya modeller och metoder. Avslutningsvis ges i rapporten några uppslag till fortsatt arbete. Bland dessa kan nämnas behovet av forskning kring logistiksimulering på funktionell nivå samt hur samband mellan funktioner och konkreta förband och materielsystem ska modelleras och representeras.
Abstract This report is the result of a preliminary study that has been done on behalf of the Swedish Defense Materiel Administration. The outset for the work has been to analyse the need for simulations in the materiel procurement process from a logistic viewpoint. To limit the scope, the study has been demarcated to the supply system. In addition to this, the logistics system as a whole has been studied to propose suitable areas for continued analysis and mapping of the needs for simulation. The report enlightens consequences that the changeover of the Swedish defense has on the logistics system and discusses to what degree existing simulation models and tools are still suitable to be used for various logistical analyses. Limitations of the tools are discusses as are the need for new models and methods. Finally, suggestions for future work are given. Among these, can be mentioned, the need for research into logistics simulation at the functional level and how relations between functions and concrete units and materiel systems should be modelled and represented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182