Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR-signatur och gelade bränslen.

IR-signatur och gelade bränslen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eiderfors Bengt, Andersson Marlene, Parmhed Oskar, Olsson Stefan, Elfsberg Mattias, Menning Dennis
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1304--SE)
Nyckelord IR-signatur, SIGGE, FOAM, gelat bränsle, JP10, Cab-O-Sil, IR-signature, SIGGE, FOAM, gelled fuel, JP10, Cab-O-Sil
Sammanfattning Del 1. Alla farkoster avger IR-strålning av olika våglängd och intensitet, för militära farkoster är i regel en låg IR-signatur en viktig designparameter. Genom att göra beräkningar av IR-signaturer kan de faktorer som bidrar till signaturen bestämmas och minimeras. IR-signaturen beräknas genom att en strålningsmodell appliceras på resultatet från en strömningsmekanisk simulering. I den föreliggande studien har en konverterare utarbetats för att koppla samman IR-strålningsmodellen SIGGE med resultaten från beräkningssystemet FOAM, använt för att utföra strömningsberäkningen. Slutligen har systemet applicerats på en motorkonfiguration från VAC och den resulterande IR-strålningen beräknats. Del 2. Med ett gelat bränsle minskar hanteringsriskerna, det ger även möjlighet att tillföra energirika fasta partiklar i bränslet. Inledande försök har genomförts där robotbränslet JP-10 har gelats. Reologisk studie har genomförts på det gelade bränslet och den visade att bränslegelen har god gelstyrka vid 7,5 viktsprocent gelningsmedel Cab-O-Sil® (SiO2). Atomiseringsförsök med denna blandning har utförts med en luftassisterat munstycke och som referensvätska har vatten använts. Uppskattningsvis höll geldropparna cirka 100 µm i diameter och vattendropparna cirka 50 µm.
Abstract Part 1. All vehicles emit IR radiation of different wavelength and intensity. For military vehicles a low IR signature is usually an important design parameter. By computing the IR signature, factors contributing to the signature can be determined and minimized. The IR signature is computed by applying a radiation model to the results of a fluid mechanics computation. In the present study a converter has been created to connect the radiation code SIGGE to the simulation software package FOAM, used for the fluid mechanics computations. Finally, this system has been applied to an engine configuration from VAC and the IR radiation has been computed. Part 2. With a gelled fuel the risks while handling the fuel decreases, and it gives the possibility to add energetic solid particles. Initial studies have been performed were the high density fuel JP-10 been gelled. Rheological studies have been conducted on the gelled fuel and it showed good gel strength at 7.5 weight percent gelling agent, Cab-O-Sil® (SiO2). Atomization tests with this mixture have been carried out with an air assisted atomizer and water as a reference liquid. The estimated droplet size for the gelled fuel was approx. 100 µm diameter and the water droplets approx. 50 µm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182