Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environmental risk assessment of dumped ammunition in natural waters in Sweden - a summary.

Environmental risk assessment of dumped ammunition in natural waters in Sweden - a summary. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjöström Jan, Karlsson Rose-Marie, Qvarfort Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1307--sE--SE)
Nyckelord TNT, trinitrotoluene, trotyl, sediment, retention, toxicity tests, seafloor fauna, risk assessment, inbindning, giftighetstester, bottenfauna, riskbedömning
Sammanfattning Efter Andra världskriget dumpades ammunition som inte längre behövdes och i Sverige skedde dumpningen främst i insjöar men också i havsområden. På uppdrag av Försvarsmakten har FOI genomfört en miljöriskbedömning av dumpad ammunition insjöar och hav. För att kunna göra denna bedömning har litteraturstudier, fältarbeten, kemiska analyser och laboratorieförsök (simulering av TNT-utsläpp) med avseende på sprängämnens fastläggning till sjö- respektive havssediment genomförts. Även försök för att utreda bottenlevande djurs känslighet för sprängämnesförorenat sediment och vatten, gällande både sjö och havsmiljö, har utförts. Ur miljösynpunkt är det främst risken för läckage av TNT (trinitrotoluen) och dess nedbrytningsprodukter samt tungmetaller från den dumpade ammunitionen som är av betydelse. Föreliggande rapport sammanfattar och diskuterar de mest framträdande resultaten från FOIs undersökningar om miljöeffekter av dumpad ammunition i sjö och hav.
Abstract After World War II, left ammunition was dumped, and in Sweden it was mainly discarded in lakes as well as at sea. By order of the Swedish Armed Forces, the Swedish Defence Research Agency (FOI) has conducted an environmental risk assessment regarding ammunition dumped in lakes and at sea. In order to enable such an assessment, the following steps were involved; literature studies, field work, chemical analyses and laboratory tests (simularion of TNT release), with respect to retention of the ammunition to lake and sea sediment, respectively. Tests have also been carried out in lakes and at sea where the sensitivity to sediment and water polluted with ammunition in organisms living on the seafloor was analyzed. From an environmental point of view, the risk of leakage of TNT (trinitrotoluene) and its degradation products as well as heavy metals from the dumped ammunition is of paramount importance. The present report summarizes and discusses the most improtant findings from investigations by FOI on the impact of dumped ammunition in natural waters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182