Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvecklingsmöjligheter och trender inom området utskjutning.

Utvecklingsmöjligheter och trender inom området utskjutning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bemm Elisabeth
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1324--SE)
Nyckelord Utskjutning, ETK, plasmainitiering, rälskanon, spolkanon, eldrörsvapen, kanonkrut, krutladdning, launching, ETC, plasma initiation, rail gun, coil gun, propellant gun, gun propellant, propellant charges
Sammanfattning Utvecklingen går mot mindre och lättare pjäser med bibehållen eller ökad prestanda. Lägre logistisk belastning är önskvärd för förbättrad strategisk rörlighet. En ökad flexibilitet med vapensystem som både har förmåga att skjuta på korta och långa avstånd med samma system eftersträvas. Det är också viktigt att projektilernas penetrationsförmåga ökas i samma takt som skyddsmaterialens skyddsverkan. En ökad mynningshastighet uppemot 3000 m/s och räckvidder på 100 km för grovkalibriga vapen är målet för framtida utskjutningssystem. I rapporten görs en genomgång av tekniken bakom och utvecklingsstatus för olika nya utskjutningstekniker. De nya utskjutningstekniker som behandlas är främst elektrotermisk-kemisk utskjutning (ETK), rälskanoner och spolkanoner (EM-tekniker). ETK kan implementeras i befintliga vapensystem och ge upp till 40% ökad mynningsenergi beroende på tillämpning. Genom EM-teknikerna förväntas mycket höga utskjutningshastigheter kunna uppnås utan ljud- eller ljussignatur och riskabel explosivämneshantering. Det krävs dock mycket elektrisk energi och utveckling av kompaktare energilagringssystem. Mynningshastigheter uppemot 2300 m/s samt räckvidder på 100 km förväntas kunna uppnås med konventionella utskjutningstekniker genom olika tekniska förbättringar. Dessa förbättringar kan både appliceras på t ex material och konstruktion av själva pjäsen, projektilen, krutladdningen eller krutet. I rapporten behandlas främst möjliga förbättringar för krutet och krutladdningen som antingen ger innerballistiska, logistiska eller säkerhetsmässiga fördelar.
Abstract The trend in the launching area is to strive for smaller and lighter weapon systems with retained or increased performance. A lower logistic burden for increased strategic mobility is also important. An increased flexibility with weapon systems capable of both long and short range launching with the same system is derired. It is also important that the projectile penetration ability is increased at the same rate as the protection ability of the armor. The goal for future launching devices is to reach muzzle velocities of around 3000 m/s and ranges of 100 km. Technical description of and developmental status for new launching techniques as electrothermal-chemical launching (ETC), rail guns and coil guns, are given in the report. ETC can be implemented in existing conventional guns and give up to 40% increase in muzzle energy depending on application. Rail and coil guns are expected to give very high muzzle velocities without risky handling of explosives and loud or light signatures but require much electric energy and development of more compact energy storage systems. Muzzle velocities of 2300 m/s and ranges of 100 km are expected for conventional guns by different technical improvements. These improvements can both be applied on material and construction of the launching device, projectile, propellant charge or propellant. Mainly possible improvements concerning the propellant or propellant charges giving interior ballistic, safety or logistical benefits are described in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182