Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tid och samverkande system.

Tid och samverkande system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Göran, Svenmarck Peter, Oskarsson Per-Anders
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1332--SE)
Nyckelord beslutsstöd, temporal perception, fjärrluftstrid, decision support systems, beyond visual range combat
Sammanfattning Rapporten beskriver hur militära insatser inte bara handlar om att utföra en insats på rätt plats utan också om att göra det vid rätt tidpunkt och när förutsättningarna är tillräckligt goda. Tiden är därför minst lika viktig som platsen för insatsen när handlingar eller åtgärder ska utföras. Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver hur tidsfaktorn upplevs av människan under olika påfrestningar och situationer, samt hur tidsfaktorn kan modelleras för att skapa bättre riktlinjer för systemdesign och därmed effektivare beslutsstödsystem. Ett antal förslag diskuteras och illustreras för att visa hur tiden kan nyttjas för att ge ökad kontroll och effektivitet. Del två beskriver forskningen inom temporal perception, dvs de psykologiska mekanismer som skapar den subjektiva tidsuppfattning. Avsnittet beskriver kännetecken för tidsuppfattningen, hur den påverkas, etablerade modeller och neuropsykologiska studier av anatomiska strukturer. Eftersom tidsuppfattningen vid militära insatser inte kan renodlas såsom inom grundforskningen så behövs fortsatta studier av den exakta rollen för subjektiv tidsuppfattning. I den tredje och sista delen analyseras robotskott i simulerad fjärrluftstrid för att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som behöver ingå i en beräkning av hotnivån baserat på temporala relationer. Analysen visar att förutom hastigheter och avstånd så behöver även höjdskillnad, kursskillnad och skottvinkel ingå i beräkningarna.
Abstract The report describes how military missions require an understanding of not only how to perform actions at the right place but also how to perform actions at the right time when the conditions are good enough. The time is therefore just as important as the place for actions. The report consists of three parts. The first part describes how time is experienced by humans in different situations and how time can be modelled to create guidelines for system design and thereby more efficient decision support systems. Some suggestions are made and illustrated for how time can be used for increased control and efficiency. Part two describes research within temporal perception, that is the psychological mechanisms that are used to create subjective time. The section describes the characteristics of subjective time, factors that affect subjective time, established models of subjective time and neuropsychological studies of anatomical structures. Since subjective time in military missions is not as clear cut as in basic research more studies are needed of the exact role of subjective time. The final part analyses missile shots in simulated beyond visual range combat for a better understanding of what factors to include in the calculation of threat levels based on temporal relationships. The analysis shows that in addition to velocities and distance the calculation should also include altitude difference, heading difference and angle of missile shot.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182