Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Theoretical considerations of bi- and multistatic SAR.

Theoretical considerations of bi- and multistatic SAR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1334--SE)
Nyckelord flygradar, SAR, bistatisk, multistatisk, bildgenerering, upplösning, airborne radar, SAR, bistatic, multistatic, image formation, resolution
Sammanfattning Rapporten diskuterar ett nytt systemkoncept för markövervakning baserat på bi- och multistatisk syntetisk apertur radar (SAR). Systemet har ett antal taktiska fördelar jämfört med monostatisk SAR, t.ex. minskad sårbarhet och förbättrad uppdateringstakt. Robothotet är lägre eftersom den sändande plattformen opererar på större avstånd och telekrigshotet är lägre eftersom mottagarplattformen är passiv och inte sänder ut röjande radarsignaler. Uppdateringstakten ökar eftersom avståndet till mottagarantennen minskar och den syntetiska aperturen kan fullbordas på kortare tid. Nackdelarna med bistatisk SAR är tekniska utmaningar såsom att lösa synkroniseringen mellan sändare och mottagare, och att fokusera radardata utan information om sändarantennens position. Rapporten beskriver bildgenerering med bistatisk SAR och en modell för bildupplösning. Modellen verifieras med simuleringar och formler för bildupplösning härleds. Bistatisk SAR kräver ungefär dubbelt så stor aperturvinkel för att åstadkomma samma upplösning som monostatisk SAR.
Abstract The report discusses a new system concept for ground surveillance based on bi- and multistatic synthetic-aperture radar (SAR). The system has a number of tactical advantages compared to monostatic SAR, e.g. reduced vulnerability and improved update rate. The missile threat is reduced since the transmitting platform is operated at larger stand-off distance and the jamming threat is reduced since the receiving platforms are passive and do not emit radar signals. The update rate increases since receiver stand-off distance is reduced and the synthetic aperture can be completed in a shorter time. The disadvantages of bistatic SAR are technical difficulties associated with synchronising the transmitter and receiver, and to focus the SAR image without information of the transmit antenna position. The report describes bistatic SAR image formation and a model for image resolution. The model is verified by simulations and formulas for image resolution are derived. It is shown that bistatic SAR requires approximately twice the aperture angle to achieve the same resolution as monostatic SAR.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182