Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering, simulering och verifiering av en laserstörmodell (DIRCM) i ett realtidsramverk.

Implementering, simulering och verifiering av en laserstörmodell (DIRCM) i ett realtidsramverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Petersson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1337--SE)
Nyckelord DIRCM, modell, EWSim, ramverk, realtid, simulering, verifiering, målföljning, störning, DIRCM, model, EWSim, framework, real-time, simulation, verification, tracking, jamming
Sammanfattning Riktade lasermotmedel (Directed infrared countermeasures - DIRCM) spelar en allt viktigare roll inom telekrig för att motverka hot från målsökare inom det infraröda våglängdsbandet. Systemets prestanda och användbarhet beror t.ex. på atmosfärsförhållanden och plattformsvibrationer vilka försvårar målföljningen och begränsar den lasereffekt som överförs till målsökaren. Denna rapport beskriver en datormodell av ett DIRCM-system som har utvecklats och implementerats som en del av ett stort realtidsramverk, EWSim. Ramverket innehåller också bl.a. ett flertal målsökar- och robotdynamikmodeller. Verkan av en störlaser på ett specifikt hot kan smidigt undersökas genom simuleringar med ramverkets hjälp. Rapporten täcker hela kedjan från modellbygge till simulering och verifiering. Simuleringar av målföljning och störning presenteras, alla med rimliga och förväntade resultat. Störsimuleringarna jämfördes också med experimentella data i ett försök att verifiera modellen. För det specifika fall som testades kunde modellen anpassas (m.h.a. dess parameteruppsättning) att ge god överensstämmelse med experimenten. Således är det troligt att modellen kan producera realistiska resultat i snarlika fall.
Abstract Directed infrared countermeasures (DIRCM) play an increasingly important role in electronic warfare to counteract threats posed by infrared seekers. The usefulness and performance of such countermeasures depend for example on atmospheric conditions and platform vibrations, causing pointing and tracking errors for the laser beam and reducing the power transferred to the seeker aperture. This report describes a computer model of such a system that has been developed and implemented as a part of a large real-time simulation framework, EWSim. The framework also incorporates several seekers and models of robot dynamics. Effects of a jamming laser on a specific threat can be readily verified by simulations within this framework. The report covers the whole chain from modelling to simulation and verification. Simulations of tracking and jamming are included, all of which producing plausible results. The jamming simulations were compared to experimental data in an attempt to verify the models. For the special case that was tested, the model could be adjusted by its parameters to agree well with the experiments. Thus it is likely that the model can produce realistic results in similar cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182