Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Deterministic calculation of wave propagation in urban areas.

Deterministic calculation of wave propagation in urban areas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Löfsved Elisabeth, Lundborg Bengt, Holm Peter, Waern Åsa
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1339--SE)
Nyckelord vågutbredning, stadsmiljö, RPS, geometrisk optik, strålberäkningar, wave propagation, urban environment, RPS, geometrical optics, ray tracing
Sammanfattning Stadsmiljö är ett outforskat område vad det gäller militär radiokommunikation. Detta leder till ett ökat behov av förståelsen för radiovågors utbredning och hur de skall modelleras i stadsmiljö. Då sträckor med direkt belysning ofta saknas leder det till att radiovågen bara kan nå mottagaren genom att diffraktera över hustak och runt hörn. Vågorna kommer även att reflekteras och spridas av ytor av varierande storlek. FOI har köpt in en programvara utvecklad för beräkningar av radiovågors utbredning i stadsmiljö. Programmet RPS (Radiowave Propagation Simulator) valdes för dess generalitet och flexibilitet. I denna rapport studeras hanteringen av programvaran och dess användbarhet för utomhusscenarion som skiljer sig ganska mycket från vad programmet designats för. Vi har gjort jämförelser mellan simuleringar och mätningar som gjorts i Stockholm. Vi har erfarit att en korrekt beräkningsmodell är komplicerad både att utveckla och validera. Därför anser vi att den inhandlade programvaran, som tillåter egentillverkade moduler, är ett kostnadseffektivt verktyg som kan användas för framtida behov av vågutbredningsberäkningar.
Abstract Urban environment is an unexplored field of knowledge for military radio communication. There is an increasing need for understanding radio wave propagation, and how to model it, in urban terrain. The frequent lack of line-of-sight between a transmitter and a receiver means that the radio waves mostly have to propagate by diffraction over roof tops and around house corners. Radio waves will also be reflected and scattered by obstacles of different sizes and textures. FOI has acquired computer software called Radiowave Propagation Simulator (RPS), which was considered appropriately general and flexible. It is originally designed for coverage planning of cellular radio systems. This report describes how we studied the handling of the software and its usability for outdoor scenarios, which differ a lot from the original intended usage. We have compared simulated data to measurements made in Stockholm. We have found that it is complicated to design a correct enough model and to validate it by measurements. Still, the commercial software, that allows custom plug-ins, is considered a cost effective tool that can be recommended for future radio wave propagation calculations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182