Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russia´s Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers.

Russia´s Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Leijonhielm Jan, Larsson Robert L
Ort: Stockholm
Sidor: 181
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1346--SE)
Nyckelord Ryssland, råvaror, olja, gas, aluminium, nickel, palladium, säkerhetspolitik, råvaruförsörjning, råvarupolitik, manipulation av råvarumarknader, ekonomisk säkerhet, strategiska reserver, ekonomiskt beroende, energi, Russia, oil, commodities, security, supply, trade, raw materials, commodity policy, economic security, strategic reserves, economic dependence, energy, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Rapportens syfte är att analysera rysk säkerhetspolitisk användning av strategiska råvaror. Rapporten beskriver därför den ryska produktionen, konsumtionen,reserverna och exporten etc. av olja,gas,aluminium,nickel och palladium. Dessa råvaror har valts främst genom sin betydelse för omvärlden i ett försörjningsperspektiv, med utgångspunkten att den ryska ledningen också har direkt eller indirekt möjlighet att kontrollera råvaruflödena. Särskild vikt läggs vid OSS och europeiska länders försörjning från Ryssland. Likaså analyserar författarna det långsiktiga beroendet av ryska råvaror. Därefter studeras den ryska synen på ekonomisk säkerhet, strategiska reserver och den politiska bakgrunden till denna syn. Författarna gör därefter ett försök att analysera ev. manipulation av råvarumarknaderna och går sedan över till att undersöka hur ryskt agerande historiskt sett kan ge belägg för att råvaruflöden utnyttjas i relationerna med omvärlden. De länder som undersöks är Georgien, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen samt Moldavien. I samtliga fall kan konstateras att försök att utnyttja dessa länders beroende av framför allt olja och gas har gjorts, men med, såvitt känt, liten framgång. Rapporten avrundas genom en diskussion kring de mentala, politisk-ekonomiska och struktuella faktorer som bedöms påverka den ryska råvarupolitiken i dag. Slutsatsen är att Ryssland kontinuerligt stärker sin förmåga att använda sina råvaror som säkerhetspolitiska instrument.
Abstract This report aims to analyse Russia´s usage of its strategic commodies in a security policy context. For this purpose Russian production, consumption, reserves and exports etc. of five strategic commodities: oil, gas, aluminium, nickel and palladium, are assessed. These commodities have been chosen mainly for their importance in a supplyperspective for importing countries, but also for the Russian political leadership´s possibility to control commodity flows,directly or indirectly. The report holds the concept of dependence as of special importance, especially dependence on Russian commodities by CIS and European countries, primarily in a long-time perspective. This also encompasses a description of the political background to russian views on economic security and strategic reserves. The authors further attempt to analyse Russia´s possible manipulation of international commodity markets and thereafter proceed to investigate historically known examples of Russian use of strategic commodities in its relations to Georgia, Ukraine, estonia, Latvia, Lithuania and Moldova. the authors find that in all of these cases, russia has tried to use oil and gas as political levers, albeit with limited success, as far as is known. The report concludes, after discussing mental, political, economic and structural factors that Russia within every field analysed continuously strengthens its ability to use commodity policy as a security lever.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182