Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hazards related to NBC or EIHH & PHC within Swedish AOR MNTF (N), Bosnia and Herzegovina.

Hazards related to NBC or EIHH & PHC within Swedish AOR MNTF (N), Bosnia and Herzegovina. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waleij Annica, Edlund Christina, Eriksson Håkan, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Sandström Björn, Westerdahl Kristina S
Ort: Umeå
Sidor: 73
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1352--SE)
Nyckelord NBC threats, ROTA, environmental, industrial health hazards, public health concerns, military and civilian deployed personnel
Sammanfattning På förfrågan från Försvarsmakten (MUST) ahr FOI NBC-skydd gjort en preliminär översikt över eventuella NBC-eller miljörelaterade hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i Bosnien och hercegovina. Rapporten behandlar EIHH & PHC (Environmental and Industrial Health Hazards & Public Health Concerns) och NBC-hotbild i Bosnien och Hercegovina. Problem av betydelse är i första hand; Lokala luftföroreningar från industri, trafik, energiproduktion eller från förbränning av avfall; föroreningar av vatten från industri, avfall och avrinning från jordbruk; sjukdomar som sprids genom föda och vatten; markföroreningar från tung industri; bristfällig hantering av avfall (industriellt, kommunalt och medicinskt); industri och ROTA. Sammantaget bedöms de största riskerna för svensk personal stationerade i Bosnien och hercegovina vara de sanitära och folkhälsorelaterade problemen i landet samt, i viss utsträckning, ROTA-relaterade problem. NBC-relaterade hälsorisker bedöms som låga.
Abstract At the request of the Swedish Armed Forces, the Swedish Defence Research Agency, the Division of NBC Defence, has conducted a preliminary overview of the existence of NBC or environmental health risks, which military and civilian personnel, deployed to Bosnia and Herzegovina, may be exposed to. The study delas with EIHH & PHC (Environmental and Industrial health Hazards and Public Health Concerns) and NBC (CBRN). Key issues of concern are; Local air pollution from industry, traffic, energy production or burning waste; contamination of water with industrial discharge, raw sewage or agricultural runoff; food and water-borne diseases; soil pollution with industrial hazardous waste; poorly maintained waste management (industrial, municipal and medical); industry and ROTA. In general, the greatest hazards posed to Swedish personnel deployed to Bosnia and Herzegovina are expected to be public health related issues and, maybe to a lesser extent, ROTA hazards. NBC related health risks will most likely not pose any serious threat to personnel stationed in Bosnia and Herzegovina.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182