Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analytisk modellering och numerisk implementering av riktad sprängverkan.

Analytisk modellering och numerisk implementering av riktad sprängverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leikvik Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1356--SE)
Nyckelord Riktad sprängverkan, en-dimensionell analytisk modell, shaped charge, onedimensional model
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att ta fram en analytisk modell för riktad sprängverkan med konisk geometri. Modellen har testats och använts i ett egenskrivet program i C som simulerar förloppet. Programmet ska kunna hantera många olika modeller av RSV. Den främsta anledningen att ta fram en analytisk förenkling av problemet är de långa exekveringstiderna i de motsvarande tre-dimensionella strömningskoderna. En annan anledning är att strömningskoderna ofta har svårigheter att simulera strålbildningen i en konisk RSV. Modellen som beskrivs här är baserad på Gurneyekvationer, PER-teorin och modeller för hur inlägget accelererar till kollapspunkten. En ny Gurneyekvation för en cylindrisk geometri med skal har tagits fram. Förbättringar har också gjorts av modellen för accelerationen av konen och approximationen av impulstermen, som uppkommer vid cylindriska Gurneyekvationer på grund av att trycket pressar ut explosivämne, i radiell riktning. Ett program har skapats som överensstämmer väl med det verkliga förloppet trots att det baseras på en endimensionell modell. Programmet simulerar hela förloppet från detonation till strålbildning.
Abstract The purpose of this master thesis is to develop an analytical model of shaped charges with a conical geometry. The model is then implemented and evaluated in a C-program. The program is able to simulate many different types of a shaped charges. The main reason to have an analytical simplification of the problem is the long execution times in the much more sophisticated three-dimensional hydrocodes. Another reason is that some hydrocodes have difficulties simulating the jetting process of a shaped charge. The model described here is based on Gurney equations, the PER theory and models that describe the acceleration of the liner.We have developed a new Gurney equation for a cylindrical geometry with a casing, and we have also suggested a new and more accurate acceleration model. A program has been created that corresponds well to reality considering it is a onedimensional model. The program simulates the whole process from detonation to jet formation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182