Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underlag för utvärdering av uppgiftsfördelning inom informationssäkerhetsområdet.

Underlag för utvärdering av uppgiftsfördelning inom informationssäkerhetsområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Barck-Holst Svante, Fischer Georg, Lewerentz Birgitta
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1369--SE)
Nyckelord informationssäkerhet, IT-säkerhet, sammanhållande, myndighetsansvar, IT-incidenthantering, teknikkompetensfunktion, Common Criteria, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning I propositionen "Samhällets säkerhet och beredskap" (prop.2001/02:158) redovisade regeringen att en fördelning av nya uppgifter inom informationssäkerhetsområdet skulle ske. Krisberedskapsmyndigheten, Försvarets Radioanstalt, Post och Telestyrelsen samt Försvarets Materielverk pekades i detta avseende ut som ansvariga myndigheter för verksamhetsområdena;omvärldsanalys,teknikkompetens,IT-incidenthantering samt ett system för evaluering och certifiering. Regeringen anmälde i samma proposition (s.105)avsikten att inom en tvåårsperiod låta genomföra en utvärdering av denna uppgiftsfördelning. I ett tilläggsdirektiv (dir.2004:46)gav regeringen iNInfoSäkutredningen (Fö2002:6)i uppdrag att genomföra denna utvärdering. Denna rapport innehåller underlag för utvärdering av ovan nämnda uppgiftsfördelning. I rapporten redogörs för olika problem, frågeställningar och iakttagelser relaterade till den verksamhet de fyra myndigheterna bedriver med anledning av sina nya uppgifter.
Abstract In the Government Bill "Society´s Security and Preparedness" (prop.2001/02:158) the government presented new tasks in the area of information security. The Swedish Emergency Management Agency, the National Defence Radio Establishment, the National Post and Telecom Agency and the Swedish Defence Materiel Administration were appointed responsibilities in respective areas of intelligence collection, technological competence, management of IT-incident reports and the establishment of a Swedish Scheme for Evaluation and Certification. In the same bill the government annonced its intention to evaluate the distribution of tasks within two years. The government gave a committee of inquiry (Fö 2002:6) the assignment to perform the evaluation (dir.2004:46). This report presents base data for the evaluation. Problems, issues and reflections related to the work the four agencies are undertaken in order to fulfil their new tasks are presented in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182