Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekrig i en breddad hotbild.

Telekrig i en breddad hotbild. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Heickerö Roland, Hyberg Per, Bäckström Mats, Olsson Gustaf, Renhorn Ingmar, Jonason Tobias, Eklöf Hamrin Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1370--SE)
Nyckelord Telekrigföring, hotbilder, kombinatorik, värdekedjor, TETRA, HPM, luftfart, electronic warfare, threats, combinatorics, value chains, TETRA, HPM, EMP, civilian air traffic
Sammanfattning Telekrigsstudien, ska ses som ett förberedande arbete och belyser såväl telekrigets nya roll som den generella förändring som Försvarsmakten är inne i. Utvecklingen mot en breddad hotbild medför att skiljelinjen mellan civila och militära funktioner till viss del luckras upp. I takt med att nya sårbarheter uppstår så ställs krav på andra handlingsbeteenden, synsätt och metoder för att hantera risker och hot. Syftet med studien är att analysera hur potentiella aktörer och antagonister kan tänkas nyttja telekrig och vilka implikationer detta medför. I arbetet ingår att inventera civila system som riskerar utsättas för elektroniska attacker. Projektet har studerat tekniska risker och hot i tre fall: a) blåljusmyndighetens nya digitala radionät. TETRA, b) störning av det civila flygets radar och telekommunikationssystem för trafikledning samt c) möjligheten för olika aktörer att nyttja HPM-vapen mot olika slag av mål. För input till fallstudierna har även annan infrastruktur beskrivits översiktligt såsom mobila och fasta telenät samt elförsörjning. Information kring telekrigsvapen och deras respektive kapacitet och prestanda att slå mot olika mål, har sammanställts i form av matriser. De resultat som genererats ska bilda underlag för eventuellt kommande TK-studier. För att kunna föra en kvalitativ diskussion kring telekrig i en breddad hotbild har det varit nödvändigt att utveckla en ny metodik byggd på kombinatorik och värdekedjor. Metoden är en viktig del av resultatet. Då vissa delar av materialet är känsligt redovisas dessa i en separat rapport.
Abstract The Electronic Warfare study should be seen as preparatory work which illustrates both new roles for electronic warfare and the general changes which Swedish defence is undergoing. Recent developments towards a wider threat mean that the dividing line between civilian and military functions is becoming blurred. In tandem with the development of new vulnerabilities there come requirements for new ways of assessing, analysing and managing risks and threats. The aim of this study is to analyse how potential actors and antagonists might use electronic warfare and to assess what this implies for defence. The study has included an assessment of which civilian systems are at risk from electronic attacks. The project has studied the technical risks and threats in three cases: a) the new TETRA digital radio network for the emergency services; b) disruption of civilian air traffic, including radar and air traffic control systems, and c) the possibility that various actors might choose to use HPM weapons against various targets. As an input to these case studies the project has described other supporting infrastructure such as fixed and mobile telecommunications networks and electrical distribution grids. Information about the various electronic warfare weapons and their capabilities and performance against various targets is summarised in a series of matrices. These results will form the basis for future electronic warfare studies. To enable a qualitative a discussion of electronic warfare in the context of a wider threat it has been necessary to develop a new analysis method based on combinational methods and value chains. The newly developed method forms an important part of the study results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182