Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

China´s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Policy.

China´s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Policy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1371--SE)
Nyckelord energi, säkerhet, explorering, kontrakt, samarbete, territorialgräns, energy, security, supply, oil, gas, pipeline, exploration, contract, cooperation, territorial border
Sammanfattning Tvärt emot Kinas avsikter har beroendet av mindre stabila länder som leverantörer av olja och gas ökat kraftigt. I gengäld försöker Kina diversifiera sina importkällor och äga oljan redan vid utskeppningen från exporthamn. Trots mycket höga kostnader och politiska problem försöker Kina importera olja och gas från ägda fält i Centralasien via pipelines. Konkurrensen om olja tar sig för Kinas del uttryck på högsta mellanstatliga nivå. Särskilt med Japan tenderar detta att försämra redan förut känsliga relationer. Med flera grannländer har Kina territorialgränsproblem, som förvärras av att det finns olja eller gas på havsbottnen i området. Förbindelserna med Ryssland, som har varit komplicerade men också sedan 90-talet varit på väg att förbättras stadigt, ansträngs av att Japan får företräde till oljefält i Sibirien. Med USA tenderar de känsliga förbindelserna att försämras av Kinas sätt att skaffa sig säkrare tillgång till olja och gas. Kinas ansträngningar att få en mera tilltalande utrikespolitisk profil mildrar å andra sidan, men eliminerar inte, energifrågans potential att trassla till Kinas utrikespolitiska och säkerhetspolitiska relationer. EU ser ut att införa energifrågor som ett område för gemensam politik. det gör att Sverige har anledning att studera utvecklingen. Av särskilt intresse är att Kina har föreslagit en "energidialog mellan Asien och Europa" om tillgångarna på den eurasiska kontinenten. Exemplet Kina visar på behovet av en svensk energisäkerhetspolitik och en planering för beredskap inför energikriser.
Abstract Contrary to Chinese intentions, the proportion of China´s imports coming from potentially unstable countries is steadily increasing. As a response, China tries to diversify its sources of import and to own the oil when loaded in an export harbour. In spite of very high costs and political problems, China tries to import oil and gas from owned fields in Central Asia through pipelines. In the case of China, the competition is evident on the highest international level. Especially with Japan, this tends to make already previously sensitive relations deteriorate. China has territorial disputes with several neighbouring countries that are becoming more complicated by the fact that there is oil and gas on the bottom of the sea in the disputed area. Relations with Russia have been complicated. Since the 1990s they are on their way of being steadily improved, but they become strained, when Japan is given priority access to oilfields in Siberia. The sensitive relations with the U.S. tend to be impaired by China´s ways of getting access to more secure supply of oil and gas. Chinese efforts to get a more attractive foreign policy profile is on the other hand alleviating but does not eliminate the potential of the energy issue to complicate. China´s foreign and security policy relations. The European Union seems to be on its way to introduce energy questions as a field of common policy. This is a reason for Sweden to study the development. It is a matter of special interest that China has proposed an "Energy Dialogue between Asia and Europe" about the resources and the Eurasian continent. The Chinese example illustrates the need for a Swedish energy security policy and plans for energy crisis preparedness.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182