Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie av utbildningshjälpmedel och beslutsstöd för Rules of Engagement inom svenska marinen.

Förstudie av utbildningshjälpmedel och beslutsstöd för Rules of Engagement inom svenska marinen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Follin Per, Persson Peter
Ort: Linköping
Sidor: 109
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1372--SE)
Nyckelord Rules of Engagement, ROE, marinen, Swedish Navy
Sammanfattning Förstudiens syfte var att kartlägga användarbehov kring ROE inom svenska Marinen samt ta fram stöd och hjälpmedel för att underlätta ROE-arbetet. I kartläggningen medverkade personal från olika staber, förband och skolor inom Försvarsmakten. Flertalet deltog sedan också i det iterativa utvecklingsarbetet. Tre användargrupper urskiljdes: Stabs- och fartygspersonal samt personal under utbildning. Vissa svårigheter kunde också identifieras. Det visade sig att ROE-arbetet ger ett administrativt merjobb för både stabs- och fartygspersonal. Tolkningsskiljaktigheter mellan stabs- och fartygspersonal förekommer. Det finns inte tid och resurser att öva ROE på ett realistiskt sätt med lämplig upptrappning av hotnivå. Det bedrivs heller ingen specifik ROE-utbildning vid Försvarsmaktens skolor eller centra. Utvecklingsarbetet bedrevs parallellt med kartläggningen och involverade stabs- och fartygspersonal. Efter ett antal utvärderingar med användare kunde tre koncept för stöd och hjälpmedel ges. För att öka förståelsen och visualisera koncepten har tre demonstratorer skapats. Koncepten har fått arbetsnamnen; o ADMIN - Administrativt stöd för ROE-hantering. o FARTYG - Utbildningshjälpmedel för fartygsledning och eventuellt skolor. o STAB - Stöd för framtagning av ROE-profil. Författarna rekommenderar FOI att fortsätta utreda ROE-arbetet inom Försvarsmakten och även internationellt samt vidareutveckla de tre föreslagna koncepten. För att skapa en gemensam grund för sin personal bör Försvarsmakten hålla seminarium och utbildning inom ROE och tydligare definiera ansvarsförhållanden och begrepp.
Abstract The purpose was to investigate the present work and organisation regarding Rules of Engagement (ROE) in the Swedish Navy and to propose concepts for aids supporting the personnel concerned. In the investigation, Navy personnel (including officer educators, wardroom and staff) and domain knowledgeable personnel at the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Armed Forces Headquarters were interviewed. Main problems found were; ROE brings about administrative duties for staff and wardroom officers, increasing mental workload. Differences in knowledge and experience lead to misunderstandings between staff and wardroom. Time and resources do not permit ROE to be a realistic part of naval exercises. No ROE-specific courses are given in the Swedish Navy. Concepts were developed through iterative design and evaluation involving Navy personnel. The three final concepts aiming to satisfy identified user needs were (in order of priority according to users) o ADMIN - An administrative tool for handling the ROE-profile. o FARTYG - A program for computer-based ROE-training with scenarios. o STAB - A support for constructing the ROE-profile. The authors recommend FOI and the Swedish Armed Forces to further investigate the needs regarding ROE and to develop the concepts for further evaluation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182