Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of wireless intrusion detections tools for mobile ad hoc networks - Evaluation, threat analysis and typical cases.

Evaluation of wireless intrusion detections tools for mobile ad hoc networks - Evaluation, threat analysis and typical cases. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Elisabeth, Hansson Anders
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1374--SE)
Nyckelord intrusion detection, mobile ad hoc networks, evaluation of wireless intrusion detection tools
Sammanfattning Utvecklingen av intrångsdetekteringssystem för mobila ad hoc-nät är fortfarande i sin linda. Inga verktyg finns tillgängliga idag. I denna rapport presenteras en utvärdering av tio trådlösa intrångsdetekteringsverktyg med avseende på deras lämplighet för mobila ad hoc-nät. Dessa verktyg är utvärderade enligt framtagna och identifierade krav för intrångsdetekteringssystem för mobila ad hoc-nät. Verktygens lämplighet, applicerbarhet och problem diskuteras. För att illustrera önskad funktionalitet hos intrångsdetekteringsverktygen beskrivs ett taktiskt scenario. Scenariot är ett internationellt uppdrag utfört av koalitionsstyrkor från Kanada, Holland och Sverige. Koalitionsstyrkorna har etablerat ett mobilt ad hoc-nät för kommunikation, vilket utsätts för flera typer av IT-attacker. För att ytterligare beskriva sårbarheter i mobila ad hocnät, jämförs hotbilden mot taktiska radionätverk med mobila ad hoc-nät. Även sårbarheter i trådlösa och fasta nätverk jämförs för att förtydliga vilka hot som härrör från det faktum att nätverket är trådlöst. I rapporten definieras vad ett mobilt ad hoc-nät är genom att beskriva typiska egenskaper samt även ge exempel på mobila ad hocnät. Även tre typfall för mobila ad hoc-nät beskrivs.
Abstract Intrusion detection systems for mobile ad hoc networks are still in their infancy. No products are available today. This report presents an evaluation of ten wireless intrusion detection tools with regard to their suitability for tactical mobile ad hoc networks. These tools were evaluated according to proposed and identified requirements for mobile ad hoc network intrusion detection systems. The tools are discussed with regard to their usefulness, applicability and problems. To illustrate the needed functionality of an intrusion detection tool, a tactical scenario is described. The scenario is an international mission by coalition forces from Canada, the Netherlands and Sweden. The coalition forces have established a mobile ad hoc network for communication, which is exposed to several types of IT-attacks. To further describe vulnerabilities in mobile ad hoc networks, the exploitable vulnerabilities of mobile ad hoc networks are compared with common tactical radio networks. Furthermore, vulnerabilities in wired and wireless networks are compared in order to demonstrate which threats the property of wireless gives rise to. In the report, a mobile ad hoc network is defined by describing typical properties and also gives examples of mobile ad hoc networks. Three typical cases are also described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182