Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environmental life cycle methods in acquisition of defence materiel.

Environmental life cycle methods in acquisition of defence materiel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hochschorner Elisabeth, Finnveden Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1384--SE)
Nyckelord Miljöaspekter, livscykelanalyser, livscykelkostnad, anskaffning av försvarsmateriel, offentlig upphandling, environmental aspects, life cycle assessment, life cycle costing, defence acquisition, public procurement
Sammanfattning Enligt försvarsbeslut 1998 ska Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) ta miljöhänsyn under hela anskaffningsprocessen. Miljöhänsyn i offentliga organisationer (exempelvis Försvaret) skiljer sig något från andra organisationer beroende på den gällande lagstiftningen. Den här rapporten innehåller en beskrivning av anskaffningsprocessen av försvarsmateriel, dess aktörer och reglerande dokument. Eftersom upphandlingsprocessen idag är under utveckling är den inte beskriven i detalj. Betydelsen av att ta miljöhänsyn i ett livscykelperspektiv har framhävts av både Försvarsmakten och FMV. Målet med den här rapporten är att förklara hur det kan göras. Vårt huvudsakliga förslag är att försvarssektorn systematiskt går igenom olika produktgrupper. För varje produktgrupp ska traditionella kvantitativa livscykelanalyser (LCAer) kombinerat med förenklade LCAer (i detta fall MECO analyser) eller enbart förenklade LCAer utföras på referensprodukter inom samma produktgrupp. Studierna ska identifiera de kritiska aspekter produkterna har i ett livscykelperspektiv. Denna information bör sedan användas för att skriva TTEM (Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning) och för att ställa krav vid upphandling.
Abstract The Swedish Armed Forces (SAF) and the Defence Materiel Administration (FMV) shall take environmental consideration in all phases of the acquisition process, according to a decision made by the Swedish government in 1998. Environmental consideration in public procurement (such as defence acquisition) is somewhat different from non-public organisations, depending on differences in regulating laws and regulations. This report includes a description of the actors, the regulating documents and the Swedish acquisition of defence materiel. The process is today under development and is therefore briefly described. The importance to take environmental consideration in a life cycle perspective has been stressed by both SAF and FMV. This report has the aim to describe how this can be done. Our major suggestion is that the defence sector should work systematically through different product groups. For each product group, traditional LCAs combined with simplified LCAs (in this case MECOs) or stand-alone simplified LCAs should be performed for reference products, within each product group. The results should be an identification of critical aspects in the life cycles of the products. This knowledge should then be used when writing TTEMs (Tactical Technical Economic Goals) and setting criteria for procurement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182