Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ETK-verksamheten vid FOI Vapen och skydd under 2004.

ETK-verksamheten vid FOI Vapen och skydd under 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Menning Dennis (red), Akyuz Mose, Andreasson Sten, Bemm Elisabeth, Larsson Anders, Norrefeldt Martin, Skoglund Melker
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1397--SE)
Nyckelord ETK, ledande flamma, modellering av plasmagenerator, transparenta krut, ETC, CF, modelling of plasma generator, transparent propellants
Sammanfattning Rapporten redovisar det arbete som genomförts vid FOI Vapen och skydd under 2004 inom området för elektrotermisk-kemisk utskjutning (ETK). Modelleringsarbete av plasmagenerator för plasmainitiering har inletts och en teoretisk härledning för en axiell plasmagenerator behandlas. Transparenta krut har i litteraturen visat sig ha större potential för ETK-tillämpning än motsvarande grafiterade krut. Absorptionsmätningar har genomförts på ett par införskaffade transparenta krut och visar att inhomogeniteter i kruten har större effekt på transparensen än tjockleken hos krutet. Inledande ledande flamma-experiment på transparent krut har genomförts i ETK-bomb och resultaten tyder på att påverkan på brinnhastigheten av elektrisk energi verkar vara betydligt högre än för andra, tidigare undersökta krut. Fler försök måste dock genomföras för att betydelsen av krutets transparens skall kunna fastställas. En utvärdering av hittills genomförda ETK-experiment av de elektriska urladdningsfenomen som uppstår vid höga tryck (100 MPa) visar att en bågurladdning erhålls efter dissipation av 0,2-0,4 kJ och vid en effektutveckling av 0,1-0,5 MW under urladdningsskedet. Ett koncept där olika typer av elektriskt ledande folier kan användas för krutinitiering beskrivs också. Fortsatt arbete med plasmainitiering och transparenta krut, för både ledande flamma-experiment och plasmainitiering, planeras. Modellering av plasmagenerator är planerat i vidare arbete, tillsammans med innerballistikmodellering. Ett fortsatt samarbete med utländska forskargrupper inom ETKområdet kommer också att ske.
Abstract The report accounts for the work performed at FOI - Weapons and Protection during 2004 within the electrothermal-chemical (ETC) launching technique area. Modelling of a plasma generator for plasma initiation has been studied and a theoretical derivation for an axial plasma generator is presented. Translucent gun propellants have shown to be more suitable for ETC-applications than for related graphited propellants. Absorption measurements have been performed on some received translucent propellants and show that inhomogeneous parts of the propellant has a greater effect on the transparency of the propellant than the thickness of the propellant. Conductive flame experiments performed in closed vessel on translucent gun propellant tend to show that the effect on gun propellant burning rate by addition of electrical energy is significantly higher than for other, earlier examined propellants. This is to be confirmed by further experiments, though, to be able to determine the importance of the transparency of a gun propellant. An evaluation of high-pressure (100 MPa) discharge phenomena on ETCexperiments performed so far, shows that an arc discharge takes place after dissipation of 0.2-0.4 kJ and at a power of 0.1-0.5 MW during the discharge process. A concept were different types of conducting foils can be used for propellant ignition, is also described. Continued work on plasma ignition and translucent gun propellants, both in CF experiments and in plasma ignition experiments, is planned. The modelling of a plasma generator is continued in further work, together with interior ballistics modelling. A continued collaboration with foreign research groups within the ETC area is also planned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182