Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intersystem interference risks in the future Swedish defence.

Intersystem interference risks in the future Swedish defence. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linder Sara, Stenumgaard Peter, Sterner Ulf, Svenmarck Peter
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1405--SE)
Nyckelord telekonflikt, tilltro, ad hoc nät, telekonfliktverktyg, lägesuppfattning, intersystem interference, trust, ad hoc networks, intersystem interference tools, situation awareness
Sammanfattning Effektiva trådlösa kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna realisera idén med det nya nätverksbaserade försvaret. Dessa är dock särskilt känsliga när det gäller robusthet och säkerhet. En icke försumbar påverkan kommer från egengenererad störning (telekonflikt). Det är betydelsefullt att redan på systemutformningsstadiet kunna bedöma riskerna för och konsekvenserna av telekonflikt. Eftersom effekterna inte bara beror av tekniska lösningar, har vi valt att genomföra studien baserat på scenarion och därmed få en mer heltäckande konsekvensbild. Påverkan på kommunikationsnätet för en mekaniserad bataljon har simulerats i en normal störningsmiljö och jämförts med en telekonfliktsituation. Konsekvenserna för ledning av bataljonen har sedan analyserats. Riskerna för telekonflikter vid en internationell insats har undersökts. Dessutom har några trender för framtida trådlösa kommunikationssystem analyserats med avseende på telekonflikt. Slutsatsen är att dagens analysmetoder inte är tillräckliga, eftersom hänsyn också måste tas till påverkan på olika tjänster och på operatören, t.ex. dennes systemtilltro. Vidare behövs nya metoder, för att kunna bedöma hur framtida flexibla och dynamiska sambandssystem, som bygger på mjukvaruteknik och ad hoc nätteknik, påverkas.
Abstract Efficient wireless communication is a prerequisite for realizing the idea of a Network Based Defence. For wireless communications, the issues of robustness and security are particularly important. The influence from intersystem interference is non-negligible. Hence, it is of significant importance to be able to estimate the risks for, and consequences of, intersystem interference at an early stage in the system design process. Since the effects not only are dependent on the technical solutions, we have chosen to perform the analysis based on a number of scenarios and thus getting a broader view of the consequences. A communication network for a mechanized battalion has been simulated in a normal electromagnetical environment and compared to a situation with intersystem interference. The consequences for the command and control of the battalion have been analysed. The risks of intersystem interference at an international operation have been investigated. Moreover, some emerging wireless technologies have been analysed with respect to intersystem interference. The conclusion is that the existing methods for analysis of intersystem interference are not sufficient, since the effects on services and on human operators, for instance his/her trust, must be included. Furthermore, new methods are required to be able to evaluate the effects of intersystem interference on future flexible and dynamic communication systems built on software technology and ad hoc networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182