Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulerade insatsmiljöer i kommersiella PC-spel som försöksplattformar.

Simulerade insatsmiljöer i kommersiella PC-spel som försöksplattformar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wikberg Per, Andersson Jan, Berggren Jimmy, Hedström Johan, Lindoff Jenny, Rencrantz Carin, Thorstensson Mirko, Holmström Helena
Ort: Linköping
Sidor: 107
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1416--SE)
Nyckelord ledning, ledningssystem, nätverksbaserad, PC-spel, realtidsinformation, simulering, UAV, command and control, network centric warfare, real-time information, PC-games, simulation
Sammanfattning Kommersiella PC-spel kan bli ett hjälpmedel för utveckling, utvärdering och träning av militär ledning då dessa ger möjlighet att med enkla och billiga medel simulera teknik, metod och organisation för verksamhet, som är mycket resurskrävande eller som inte finns direkt tillgängliga. En förutsättning för att använda kommersiella PC-spel för dessa syften är dock en hög överensstämmelse mellan beteendet i virtuella insatsmiljöer och den verkliga miljön, i alla fall för de aspekter som skall tränas. Föreliggande försök, som genomfördes vid Norrlands Dragonregemente, syftade till att närmare studera denna överensstämmelse. Vid försöket användes en kommersiell spelmotor där en virtuell, tredimensionell kopia av ett riktigt terrängavsnitt hade skapats. Jägargrupper, ledda av en bataljonsledning med tillgång till realtidsinformation via simulerade UAV fick lösa samma uppgift i den virtuella som i den riktiga fysiska miljön. Genomförandena jämfördes avseende insatsenheternas och insatsledningens framgång i lösande av uppgift, kommunikation, situationsuppfattning samt uppgiftsdynamik. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter, observatörer samt via registrering av tal och radiokommunikation. Resultatet visar att insatsenheternas prestation och beteende i stort sett är likartade under de olika betingelserna. Simulerade insatsmiljöer för denna typ av uppdrag är därför tillräckligt lika för att användas för träning och försök. Viktiga förbehåll är att insatsenheten kommunicerade mer vid virtuella genomförandet vilket tyder på att de inte kommunicerade på samma sätt. Vidare kommunicerade insatsledare och insatsenhet mer vid det fysiska genomförandet.
Abstract Commercial PC-games are a possible aid for training, evaluation and development of military command and control as they make it possible to, in a simple and low cost manner, simulate technology, methodology and organization of activities that normally demand extensive resources. One condition for using commercial PC-games for evalution and training is that the behavior of units and commanders in the virtual and physical environment must have high correspondence. This study, conducted at the Norrlands Dragoon Regiment, investigated this correspondence. A virtual three-dimensional copy of one square kilometer of the regiments exercise range was created and integrated in a commercial PC-game. Ranger task forces, supported by a rear command post, accomplished the same mission both in real and virtual environment. In both environments the rear command post had access to real-time information from a simulated UAV. The task forces´ and the commander´s execution of the mission in the two different environments were compared according to mission success, communication, situation awareness and the dynamic of the task. Data was gathered using observers, questionnaires and registration of radio communication. Results reveal that the task forces´ performance and behavior was more or less the same in the different conditions. Simulated environments are therefore sufficient for training and experiments of this kind of mission. However, it should be noted that communication within task forces was more frequent in the virtual environment. Furthermore, the communication between commander and task force was more frequent in real environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182