Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

NBC-skydd för framtidens soldat : rapport från en förstudie om utformningen av framtida personliga andningsskydd och skyddskläder mot nukleära, biologiska och kemiska agens.

NBC-skydd för framtidens soldat : rapport från en förstudie om utformningen av framtida personliga andningsskydd och skyddskläder mot nukleära, biologiska och kemiska agens. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlquist Arnoldsson Kristina, Claesson Ola, Strömqvist Marianne, Danielsson Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1426--SE)
Nyckelord NBC-skydd, personligt skydd, fysiskt skydd, framtidens soldat, NBC protection, individual protection equipment, physical protection, future soldier
Sammanfattning Denna rapport beskriver en förstudie vars huvudsyfte varit att definiera villkoren för NBC-skyddet för framtidens soldat. I ett försök till helhetsgrepp analyseras de komponenter och parametrar som påverkar skyddet. Dagens hotbild, förändringen av Försvarsmakten och dess uppgifter, lägre toleransnivåer samt behov av lägre fysiologisk belastning leder till förändrade krav på den personliga skyddsutrustningen. Samtidigt får inte helheten gå förlorad och skyddet måste ses som en del av det totala skyddssystemet. Arbetet 2004-2007 föreslås koncentreras på områdena: -- Fortlöpande kontroll av marknaden för att veta var den teknologiska gränsen går. -- Deltagande i internationella samarbeten för att sprida risker och få/dela kompetens: - CBplus - Trilateralt samarbete CA/NL/S för att ta fram en prototypdräkt till år 2008. - CEPA - Europeiskt samarbete som syftar till att samordna krav, provningsmetoder och på europeisk basis ensa synen på det personliga skyddet. - membraner - Samarbete med DSTL, UK, som syftar till att ta fram ett effektivt semipermeabelt membran. -- Ta fram metoder för en relevant och detaljerad karaktärisering av material under olika betingelser och med dessa bygga upp en kunskapsbank om dagens skyddsmaterial. -- Teoretiskt utreda konsekvenserna på uthållighet av militärt inriktade arbetsmoment utförda i olika klimatzoner med olika typer av NBC-skydd.
Abstract This report describes a pilot study with the aim to define the conditions that will governing the NBC protective equipment for the future soldier. Different components and parameters that influence personal protection are analyzed. The present threat picture, a changing defense force with new missions together with a need for higher protection levels with a lower physiological burden, will affect the design of future protective equipment. At the same time the NBC protection has to be an integrated part of the whole protective system. Suggested work 2004-2007: -- Continuous survey of the market to follow technical developments. -- Participation in international collaborations to share/exchange knowledge and to spread risks: - CBplus - trilateral cooperation CA/NL/S to develop a prototype suit in 2008. - Novel Materials and Concepts for Low Burden NBC Protective Clothing Systems, a CEPA (Common European Priority Areas) project. - Moisture Vapour Permeable Membranes for NBC Defense Applications, with the UK. -- Develop methods for a detailed and relevant characterization of protective materials under different conditions. Use the methods to build a database comprising present materials. -- Theoretically evaluate the consequences of performing military type activities with different NBC protective equipment in different climatic zones.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182