Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptiv radionod - ARN, slutrapport.

Adaptiv radionod - ARN, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlin Lars, Johansson Peter, Lindblad Arne, Linder Sara, Wiklundh Kia
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1429--SE)
Nyckelord radio, radiosystem, adaption, adaptiv, OFDM, radionod, radio system, adaptation, adaptive, radio node
Sammanfattning Syftet med detta dokument är att sammanfatta och avrapportera verksamheten inom projektet adaptiv radionod (ARN). Möjligheterna att skapa adaptiva förmågor hos en radionod i en nätstruktur har studerats, med målet att få kunskap om vilka vinster som kan nås med adaptivitet, samt att få kunskap om hur nya tekniska metoder kan fungera i militära miljöer. Med adaptivitet förstås att radionoden kan anpassa sig till radiokanalens egenskaper, användarnas behov samt till nätets egenskaper. Projektets fokus har varit att studera tekniska lösningar som ger möjlighet till adaptivitet på länknivå genom att använda avancerad radiosignalbehandling. En systemmodell med modulationsmetoden OFDM som bas, har formulerats. Delar av systemmodellen (OFDM, adaptiv modulation, mottagningsdiversitet) har byggts upp i en mjukvara som utgör teknikkärnan i den demonstrator som har utvecklats inom projektets ram. Den är tänkt att vara ett verktyg för utveckling samt att kunna illustrera vinster med adaptiva förmågor. Fältförsök har genomförts för att utreda radiokanalens rumsliga egenskaper. Slutligen har också störningars inverkan på digitala radiosystem undersökts. Projektmålet att påvisa fördelar med adaptiva metoder i radionoder har uppfyllts och den uppbyggda kompetensen kommer att kunna användas vid utveckling av framtida taktiska radiosystem.
Abstract The purpose with this report is to summarize the activities within the project Adaptive Radio Node (ARN). The possibilities to obtain adaptive capabilities for radio nodes in a net structure have been studied. The aim has been to obtain knowledge both about what possible gains can be achieved with adaptivity and also about of how new technical methods will work in military environments. With adaptivity we mean that the radio node can adapt to the radio channel, the needs of the users and to the properties of the network. The focus has been to study technical solutions which give adaptivity at the link level by using advanced radio signal processing. A system model based on the modulation method OFDM has been developed. Parts of the system model (OFDM, adaptive modulation, receive diversity) have been implemented in software and constitute the technique kernel in a demonstrator. The purposes with the demonstrator are to be a tool for development and to illustrate the benefits with adaptivity. Field trials have been carried out to investigate the spatial properties of the radio channel. Also, the impact of interference on digital radio systems has been investigated. The project goal to prove the advantages of adaptive capabilities in radio nodes has been reached and the competence will be used in the development of future tactical radio nets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182