Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energy in China: Coping with increasing demand.

Energy in China: Coping with increasing demand. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandklef Kristina
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1435--SE)
Nyckelord China, energy production, future energy consumption, economic growth, coal, oil, Kina, energi produktion, framtida energi konsumtion, ekonomisk tillväxt, kol, olja
Sammanfattning Att upprätthålla den ökade energikonsumtionen är av avgörande betydelse för den framtida ekonomiska tillväxten i Kina. Denna rapport fokuserar på den nuvarande och framtida situationen för energiproduktion och konsumtion i Kina och hur Kina hanterat sitt inhemska energibehov. Idag är kol den viktigaste energikällan, följt av olja och vattenkraft. De flesta energiresurserna är belägna inåt landet, medan den största efterfrågan på energi är längst med kustområdena, vilket gör att transport och överföring av energi är av kritisk betydelse. Industrisektorn utgör den största energikonsumenten i Kina, men transportsektorn och boendesektorn kommer att öka sin andel av konsumtionen till 2020. Kinas energiintensitet minskade under 1990-talet men är fortfarande hög i en internationell jämförelse. Kina kommer att minst fördubbla sin energikonsumtion mellan 2000 och 2025 och regeringen satsar lika mycket på att öka energisparandet och bygga ut sina nuvarande energiresurser. Kol och olja kommer att fortsätta att vara viktiga bränslen, men vattenkraft, naturgas och kärnkraft kommer att öka sina andelar i energimixen. De största framtida utmaningarna är transport av energiråvaror och att säkra oljeleveranser, både inrikes och genom import.
Abstract Sustaining the increasing energy consumption is crucial to future economic growth in China. This report focuses on the current and future situation of energy production and consumption in China and how China is coping with its increasing domestic energy demand. Today, coal is the most important energy resource, followed by oil and hydropower. Most energy resources are located in the inland, whereas the main demand for energy is in the coastal areas, which makes transportation and transmission of energy vital. The industrial sector is the main driver of the energy consumption in China, but the transport sector and the residential sector will increase their share of consumption in China, but the transport sector and the residential sector will increase their share of consumption by 2020. China´s energy intensity decreased during the 1990s, but it is still high in a global comparison. China is projected to increase its energy consumption at least two times between 2000 and 2025. The government has an equal focus on energy conservation and to develop the current energy resources. Coal will continue to be the most important fuel, but the demand for oil, hydropower, natural gas and nuclear power will also increase. The main future challenges are transportation of energy resources within China and securing oil supply, both domestic and imports.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182