Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust navigering - Årsrapport.

Robust navigering - Årsrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt, Strömbäck Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1442--SE)
Nyckelord Navigering, robust, samverkan, sensorfusion, integration, modellvalidering, navigation, robust, collaboration, sensor fusion, integration, model validation
Sammanfattning Denna rapport beskriver verksamheten inom projektet Robust Navigering under år 2004. Följande slutsatser har gjorts under året: o Algoritmer för samverkande navigering mellan farkoster har utvecklats. Resultat visar förbättrade navigeringsprestanda jämfört med vad en farkosts navigeringssystem klarar av och har redovisats på internationell konferens. o Små lätta och billiga navigeringssensorer kan användas med fördel vid samverkan. o De första utvärderingarna av experimentdata från högdynamikförsöken indikerar att försöksplatsen är lämplig för att utsätta navigeringssensorerna för svåra prov. Förutsättningarna för att validera navigeringsalgoritmerna är goda. o Experiment är nödvändiga för att validera teoretiska modeller för denna typ av sensorsystem, dock tidskrävande. o Projektets resurser begränsade inköp av utrustning, som istället måste inlånas. Detta är inte praktiskt inför framtida experiment.
Abstract This report describes the activities in the project Robust Navigation during year 2004. The following conclusions have been made this year: o Algorithms for collaborative navigation between vehicles have been developed. Results shows improved navigation performance compared with a single vehicle navigation system can achieve. The results have been presented at an international conference. o Small lightweight and cheap navigation sensors can preferably be used in collaboration. o The first evaluations of the experimental data from the high dynamics test indicate that the site for experiments is suitable for exposing navigation sensors to hard tests. The conditions to validate navigation algorithms are good. o Experiments are essential to validate theoretical models for these kind of sensor systems, but time consuming. o The project budget limited the purchase of equipment, which then had to be borrowed instead. This is not feasible in future experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182