Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

UV-minspaning och -röjning - slutrapport.

UV-minspaning och -röjning - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karasalo Ilkka, Lindqvist Peter, Morén Per, Olsson Andreas, Staaf Örjan, Ström Paul, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1451--SE)
Nyckelord Sjöminor, sjömindetektion, sonar, akustiska spridningsmodeller, metalldetektor, lidar, minförstöring, seamines, seamine detection, sonar, acoustic scattering models, metal detector, lidar, mine disposal
Sammanfattning Projektet UV-minspaning och -röjning har genomförts under tiden 2002-2004. I projektet har fyra teknikområden behandlats, hydroakustiska, elektromagnetiska och optiska metoder för minsökning samt metoder för minförstöring. Inom det hydroakustiska området har ny utrustning och nya beräkningsalgoritmer för minklassificering utvecklats. Utrustning och beräkningsmetoder har demonstrerats i ett fältförsök på Möja Söderfjärd där en delvis begravd låda utgjorde mätobjekt. Inom den elektromagnetiska delen, som innefattar bevakning av området för metall- och mindetektorer, har en utredning avseende aktiva elektromagnetiska metoder för mindetektion gjorts. Den optiska delen avser minspaning och -sökning med hjälp av olika lasertekniker där lasern används som ljuskälla för dels flygburen laser, dels i olika typer av undervattenskameror. Slutligen innehåller rapporten ett avsnitt om minförstöring där syftet är att genom beräkningar och försök utveckla tekniken med riktad sprängverkan (RSV) för att destruera sjöminor.
Abstract The project Seamine detection and disposal has been carried out during the years 2002-2004. Four different technical areas were treated: hydroacoustical, electromagnetical and optical methods of mine detection and methods of mine disposal. Within hydroacoustics, new equipment and new computer based algorithms for mine classification are developed. The equipment and the algorithms were demonstrated in a sea trial at the bay of Möja Söderfjärd where a partly buried box constituted the target. The electromagnetic part of the project, including a survey of the area of metal and mine detectors, produced an investigation concerning active electromagnetic methods for seamine detection. The optic area concerns seamine detection with different types of laser techniques where a laser is used as a light source for airborne or underwater detection systems. Finally the activity in the seamine disposal area is reported, where the disposal technique for seamine with shaped charges is developed through calculations and trials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182