Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effektbaserade operationer.

Effektbaserade operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kindvall Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 115
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1454--SE)
Nyckelord effektbaserade operationer, koncept, strategisk planering, operativ planering, doktrin, effects-based operations, concepts, strategic planning, operational planning, doctrine
Sammanfattning Denna rapport har skrivits inom FOI-projektet FoRMA och har till syfte att ge underlag för fördjupade diskussioner av effektbaserade operationer (EBO), men också att presentera en preliminär analys av vad EBO kan innebära för Sverige och svensk doktrinutveckling. Även om EBO är nytt i Sverige har det vuxit fram under drygt ett decennium i USA som en konsekvens av moderna konflikter fr.o.m. Desert Storm. Egentligen handlar effektbaserade operationer om att försöka uppnå politiska och militära mål på ett rationellt sätt. D.v.s. de handlingar som vidtas skall uppnå "effekter", vilka i sin tur skall bidra till att uppnå de högre målen. Ett viktigt skäl till att effektbaserade operationer blivit aktuella är dagens koalitionsbaserade konflikthantering. Det kontinuum av civila, civil-militära och militära aktiviteter som har att hanteras, ofta med det yttersta syftet (målet) att bidra till fred,stabilitet och demokrati i något land eller område passar den rationalitet och fokusering på strategiska mål som är inbyggd i det effektbaserade konceptet. Därutöver har de tekniska förutsättningarna för genomförande av effektbaserade operationer förbättrats, t.ex. förmågan att inhämta och analysera information och underrättelser för att därigenom bygga upp förståelse för motståndaren och andra aktörer. Detta bidrar till att möjliggöra rätt val av handlingar för att uppnå rätt effekter för att ytterst nå det önskade sluttillståndet (målet).
Abstract This report has been produced within the FoRMA project and has as purpose to present material for deeper analysis and discussion of effects-based operations (EBO), but also to present a preliminary analysis of what EBO could mean for Sweden and the evolution of Swedish doctrine. Although EBO is new for Sweden it has evolved during more than a decade in the U.S. as a consequence of conflicts since Desert Storm. Effects-based operations is really about achieving political and military objectives in a rational way, i.e. the actions that are takenshall achieve "effects", and these effects shall contribute to achieving the desired objective(s). One important reason for the current interest in effects-based operations is the focus on coalition-based conflict management. The continuum of civilian-military and military activities that has to be managed, often with the final objective of contributing to peace, stability and democracy in a country or region, suits the rationality and focus on strategic objectives that is an important part of effects-based operations. In addition the technological support for an effects-based approach has been improved, e.g. the capability to collect and analyse information and intelligence to achieve an understanding of the adversary and other parts in a conflict. This makes it easier to take the right actions, to achieve the right effects and in the end attain the desired objective(s).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182