Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spaningssystem för marina mål - slutrapport.

Spaningssystem för marina mål - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Dalberg Eva, Ivansson Sven, Jönsson Mattias, Kullander Fredrik, Lundqvist Björn, Morén Per, Sigray Peter, Staaf Örjan
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1459--SE)
Nyckelord Sonar, spaning, syntetisk apertur, undervattenssensorer, elektromagnetik, ubåtsjakt, minjakt, sonar, surveillance, synthetic aperture, underwater sensors, electromagnetic sensors, ASW, MCM
Sammanfattning Projektet Spaningssystem för marina mål skapades med syfte att göra en bred studie av hur spaningssystem kan utvecklas för att passa marinens nya behov, särskilt vid internationella insatser. I projektet har forskning bedrivits på alla nivåer, från teknik för enskilda sensorer upp till systemnivån sammansatta spaningssystem. Experimentellt och teoretiskt arbete inom kompetensområdena hydroakustik, elektromagnetik och optik har ingått i projektet. Projektets mål har varit att utveckla metoder och teknik för fasta, plattformsbaserade och snabbt utläggbara undervattensspaningssystem. En viktig aspekt har varit att genomföra experiment med multisensorsystem för att kunna studera metoder för datafusion. Forskning har bedrivits om sonarstöd, lågfrekvent aktiv sonar, syntetisk apertursonar (SAS), optiska undervattenssensorer, aktiva elektromagnetiska sensorer, flygburen MAD och multisensorteknik. Resultaten från forskningen har tillämpats i studier av hur marinens spaningssystem, skulle kunna vidareutvecklas och som stöd vid FMVs upphandlingar. Vid de olika fältförsök som genomförts har en stor mängd mätdata av hög kvalitet insamlats. En avsevärd del av dessa data har inte hunnit analyseras och är en god grund för kommande projekt inom området undervattenssensorer.
Abstract The project Naval Surveillance Systems was created with the objective to make a broad study on the development of new surveillance systems for the Royal Swedish Navy, in particular for its new operational tasks. Research has been carried out at all levels, from development of individual sensors up to the system level for complete surveillance systems. The project has involved both experimental and theoretical work in the areas underwater acoustics, electromagnetics and optics. The goal has been the development of methods and techniques for bottom fixed, ship borne and rapidly deployable underwater surveillance systems. An important aspect has been the ability to carry out large field experiments with multisensor systems to be able to study methods for data fusion. Research has been carried out in sonar support, low frequency active sonar, synthetic aperture sonar (SAS), optical underwater sensors, active electromagnetic sensors, airborne MAD and multisensor systems. The results of the research has been applied to studies on how the surveillance systems of the navy can be further developed, and in support of the procurement process at FMV. A large quantity of experimental data has been acquired at the various field experiments which have been carried out as a part of the project. Much of this data has not yet been analysed and it will be a good resource for upcoming new projects in the area of underwater systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182