Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Retrokommunikation i stadsmiljö.

Retrokommunikation i stadsmiljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sakari Per, Pettersson Magnus, Öhgren Johan
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1466--SE)
Nyckelord fri optisk kommunikation, laserkommunikation, retrokommunikation, retromodulator, retrocommunication, modulating retro-reflectors, free space optical communication, laser communication
Sammanfattning I det framtida nätverksbaserade försvaret finns ett ökat kommunikationsbehov. Nya system och sensorer ökar kravet på väl fungerande kommunikationslösningar, inte minst i urban miljö. Fri optisk kommunikation kan vara ett bra alternativ till radio i många tillämpningar. Denna rapport visar studier av hur retroreflekterande teknik kan användas för fri optisk kommunikation. Rapporten ger en tekniköversikt och redovisar beräkningar på möjliga länkprestanda för ett retrokommunikations-system. Vidare redovisas resultat från praktiska försök med vätskekristallmodulatorer. Retrokommunikation på 1 km avstånd med låg lasereffekt (6mW) har visats och teknik för att reducera turbulenseffekter har testats med gott resultat. Resultaten visar på möjligheten att utveckla små, billiga och strömsnåla kommunikationsenheter som skulle kunna användas i en urban miljö. En begränsning med denna modulatortyp är dock överföringshastigheten, som vid försöken begränsats till några enstaka kbps. Utvecklingen inom modulatorområdet är dock stor och exempelvis kvantbrunnsmodulatorer medger redan idag betydligt högre kommunikationshastigheter. Arbetet har bedrivits inom FoT-projektet "Kommunikationkanalens egenskaper i tätort", (KOMET). Delar av försöken har genomförts i samverkan med FM-projektet "Kommunikationslänk under vattnet".
Abstract In the future network centric warfare there is an increasing demand for communication. New systems and sensors require well performing communication systems, not the least in urban environments. Free Space Optical Communication (FSO) could be an excellent alternative to radio in many applications. This report describes studies of how retro-reflective technology could be used for FSO. The report gives a technical overview and calculations of link performance for a retrocommunication system. Results are given from practical tests with liquid crystal modulators. Retrocommunication at a distance of 1 km with low laser power (6 mW) has been shown and technology to reduce turbulence effects has been tested with good results. The results show a good potential for the development of small, inexpensive and low-power communication units that could be used in an urban environment. A limitation with this kind of modulator is the bit rate, which in the experiments has been limited to a few kbps. The R&D for retromodulators makes steady progress and Multiple Quantum Well (MQW) modulators are today showing higher bit rates. This work has been in a project called KOMET that is studying radio and laser communication in urban environments. Parts of the work have been in collaboration with a project studying underwater communication systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182