Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generell trafikmodell för datafusion i trådlösa marksensornät.

Generell trafikmodell för datafusion i trådlösa marksensornät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Farman Linda, Sterner Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1470--SE)
Nyckelord marksensornät, trafikmodell, sensordatafusion, sensor networks, traffic model, sensor data fusion
Sammanfattning För att kunna designa ett lämpligt kommunikationssystem för marksensornät är det viktigt att känna till hur trafiken som sensorerna och datafusionsystemet genererar ser ut. För forskning inom sensornät är det därför värdefullt att ha en realistisk trafikmodell för utvärdering av olika protokoll. Syftet med rapporten är att beskriva en generell trafikmodell för datafusion i marksensornät som återspeglar dataflöden i nätet. För att göra detta används data från marksensornätsdemonstratorn som utvecklats inom projektet Interaktiva Adaptiva Marksensonät (IAM). Datafusionsystemet är tänkt att bestå av ett antal funktioner för att bl. a. kunna följa och klassificera ett objekt samt möjliggöra så att användaren av nätet kan hämta ut informationen. Dessa funktioner skapar olika dataflöden i nätet med olika kommunikationsbehov. Det är dessa flöden, med t ex varierande datamängd, som utgör trafikmodellen för datafusion i sensornät.
Abstract When designing an appropriate communication system for a ground sensor network it is important to know how the traffic is generated from the sensors and the data fusion system. When evaluating different protocols for sensor networks it is therefore valuable to have a realistic traffic model. The purpose with this report is to describe a general traffic model for the data fusion in a ground sensor network which reflect the data streams. For this we use data from the ground sensor network demonstrator developed within the project Interactive Adaptive Ground Sensor Network. The data fusion system is intended to consist of a number of functions to be able to for example track and classify an object and enable the user to access the information in the network. These functions produce different data flows in the network with different requirements on the communication. These flows, with for example a varying amount of data, constitute the traffic model of data fusion in a ground sensor network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182