Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationella erfarenheter från medverkan i utvecklingen av icke dödande vapen.- Slutrapport, Vapensystem för Graderad Verkan.

Internationella erfarenheter från medverkan i utvecklingen av icke dödande vapen.- Slutrapport, Vapensystem för Graderad Verkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sundberg Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1478--SE)
Nyckelord databas, effektvärdering, EWG-NLW, Icke dödande vapen, legalitet, NATO, database, effectiveness, legality, non-lethal weapons, Weapons and Protection, Vapen och skydd
Sammanfattning Rapporten avser att ge underlag för beslut i syfte att öka förmågan och interoperabiliteten vid nationens utlandsstyrkor. Genom att medverka internationellt, bl.a. i aktuella NATO-studier, har kunskap erhållits, som troligen inte kunnat byggas upp nationellt. Det syns råda en samsyn, att insats av IDV inte bara är en fråga om tillförsel av teknik utan, att den måste präglas av en helhetssyn. En känd och förankrad policy är grunden för rätt utbildning och träning samt vidare utveckling av tillämpbara tekniker. Att agera med syfte att använda minsta nödvändiga våld är en process som förutsätter en riktig attityd. IDV som medel för anti-terrorist bekämpning prioriteras högt. Ballistiska teknologier anses inte tillräckligt diskriminerande eller precisa, för at med säkerhet kunna förutsäga verkan. Utvecklingen inriktas, främst i USA och GE, mot precisionsöverlägsna och efter målens konstitution, doserbara RF utrustningar. Därför söker man efter nya teknologier. en legal process måste fortleva liksom en allmän debatt, som en förutsättning för allmänhetens acceptans av mål och medel. För att minska riskerna saknas till del tillförlitliga data beträffande verkan på människan. FOI kan bidra med försök och värderingar och medverka till en internationell databas, enligt HFM-073 förslag.
Abstract The purpose of this report is to give a foundation for decisions to strengthen the capability and operability to the international forces of the Swedish Nation. By means of participating Internationally, e.g. in NATO studygroups, knowledges has been accieved, probably not possible to be build up in Sweden alone. It is a common understanding, that use of NLW are not just deploying, but depending on a holistic view of the situation. A wellknown and accepted policy in the foundation for adequate Traning and further Development of applicable Techniques. To act in purpose to use Minimal Force is a process which requires the proper Attitude to be succesful. NLW, as means in the War against Terrorist, are highly prioritised. At the moment Ballistic Technologies are not considered Discriminating or Precise enough to be able to foresee the Effects in a reliable way. The development in USA and GE, aims at superior Precision and after the constitution of the target Doseable Radio Frequent Devices. New Technologies are desired. At the same time must the Legal Process continue and a Public Debate as a condition for Acceptans of goal and means. An obstacle in the intension of reduceing the Risks are the lack of reliable Data of Human Effects. FOI can contribute with results from Experiments and Evaluations to an International Database, suggested in the work of HFM-073.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182