Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av nya vätskekristallmodulatorer - bestämning av optiska och elektriska egenskaper.

Utveckling av nya vätskekristallmodulatorer - bestämning av optiska och elektriska egenskaper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Öhgren Johan, Vahlberg Claes
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1486--SE)
Nyckelord vätskekristall, flytande kristall, modulator, polarisation, modell, kommunikation, liquid crystal, modulator, polarisation, polarization, model, communication
Sammanfattning Vätskekristallmodulatorer är ett slags optiska komponenter som kan användas för överföring av data genom luften (fri optisk kommunikation). FOI har arbetat med tekniken i ett par års tid och har tagit fram en ny generation modulatorer tillsammans med Chalmers tekniska högskola. För att kunna nyttja modulatorerna till fullo är det viktigt att känna deras optiska och elektriska egenskaper. Modulatorerna består av ett tunt skikt ferroelektrisk vätskekristall mellan två ITO-belagda ytor och modulerar strålningens polarisation med hjälp av sin dubbelbrytande förmåga. Vätskekristallens unika axel kan styras genom en elektriska spänning som läggs mellan ITO-ytorna. Utstyrningsvinkeln för den unika axeln beror på flera faktorer så som temperatur, spänning och frekvens. Spänningen påverkas i sin tur av de resistanser och kapacitanser som finns inbyggda i modulatorn. En mätuppställning har satts upp på FOI för mätning av de optiska och elektriska egenskaperna. Modeller har utvecklats i matematikprogrammet Matlab för att utvärdera mätdata och för att simulera modulatorerna. Den unika axelns vinkel har kunnat bestämmas för olika temperaturer och i viss mån frekvenser. Signalstyrkans variation har mätts upp som funktion av temperatur, spänning och frekvens, och bandbredden har undersökts. Bandbredden var avsevärt större för den nya generationen modulatorer.
Abstract Liquid crystal modulators are optical components that can be used in free-space optical communication. FOI has been studying this technique for some years and has developed a new generation of modulators in co-operation with Chalmers University of Technology. To make the most of them it is important to know their optical and electrical properties. The modulators consist of a thin ferroelectric liquid crystal layer between two ITO surfaces and modulate the polarisation of the radiation by means of their birefringence. The unique axis of the liquid crystal can be steered by an electric voltage over the ITO surfaces. The angle of the axis depends on several factors like temperature, voltage and frequency. The voltage is in turn influenced by the resistances and capacitances of the modulator. An experimental set-up at FOI has been used for measuring the optic and electric properties. Models have been developed in the mathematics program Matlab for analyse of measurement data and simulation of the modulators. The angle of the unique axis has been determined at various temperatures and to some degree frequencies. The variation of signal strength has been measured as a function of temperature, voltage and frequency, and the bandwidth has been studied. The bandwidth was notably larger in the new generation of modulators.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182