Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsanpassad strategisk miljöbedömning. En fallstudie av planeringen inför 2004 års försvarsbeslut.

Försvarsanpassad strategisk miljöbedömning. En fallstudie av planeringen inför 2004 års försvarsbeslut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eriksson Björn, Johansson Jessica, Jonsson Daniel, Finnveden Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1499--SE)
Nyckelord strategisk miljöbedömning, miljöfrågor, försvarsmakt, perspektivplanering, strategic Environmental, Assessment, environmental issues, armed forces, defence planning
Sammanfattning Strategisk miljöbedömning (SMB) är ett angreppssätt för att miljöbedöma konsekvenser av planer, program och policies. I denna rapport diskuteras hur SMB-metodik kan användas i Försvarsmaktens perspektivplanering. Diskussionen förs mot bakgrund av en fallstudie av planeringen inför 2004 års försvarsbeslut. SMB är inte bara ett verktyg för att kunna fatta miljöriktiga beslut utan också ett hjälpmedel för att allokera utrednings- och planeringsresurser på ett effektivt sätt. Men miljöfrågorna måste övervägas redan i det inledande skedet i planeringen inför ett försvarsbeslut, för att kunna påverka det slutliga resultatet. Liksom för andra strategiska överväganden, t.ex. ekonomi och juridik, bör de miljöstrategiska avvägningarna göras på central nivå. för att möta det behovet krävs sannolikt organisatoriska förändringar inom Försvarsmakten, så att miljöfrågor hanteras på samma nivå och inom samma organisation som andra strategiska frågor.
Abstract Strategic Environmental Assessment (SEA) is a procedure to assess environmental consequences of plans, programmes and policies. This report is based on a case study of planning for the Defence Review in 2004 and it describes how the SEA-approach can be used in the long-term planning. SEA can facilitate decisions in an environmentally sound direction, but SEA can also be a useful tool to allocate planning resources effectively. However, the environmental issues must be considered in early stages of decision-making processes in order to affect the final result. As for other strategic planning aspects, e.g. juridical or financial, the strategic environmental considerations should be on a central level. Consequently, organisational changes in the Armed Forces are probably needed to assure that environmental issues are dealt with on the same level, and within the same organisation, as other strategic issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182