Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Identifiering av arkitekturdrivande krav för FMA.

Identifiering av arkitekturdrivande krav för FMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindell Per-Ola, Hallberg Niklas, Pilemalm Sofie, Ericson Leni, Andersson Maria
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1502--SE)
Nyckelord arkitekturdrivande krav, FMA, architecture driving requirements
Sammanfattning Försvarsmakten ska förvandlas till ett flexibelt insatsförsvar (det nätverksbaserade försvaret, NBF). Detta kräver att enheter och system utformas så att tjänster och information kan utbytas. För detta behövs en gemensam arkitektur, vilken här benämns FMA (Försvarsmaktens Arkitektur). FMA ska med korta ledtider möjliggöra utveckling av system. Sådana system är exempelvis tekniska, organisatoriska och sammansatta system. Krav på NBF, ur vilka krav på FMA kan härledas, benämns arkitekturdrivande krav. Krav direkt ställda på FMA benämns arkitekturkrav. Syftet med studien är en första analys av arkitekturdrivande krav. För att sätta kraven i ett sammanhang redovisas deras koppling till utsagor gällande NBF, vilka måldokument dessa utsagor är hämtade ur, samt hur dessa arkitekturdrivande krav kan relateras till arkitekturkrav. Studien genomfördes i fem aktiviteter; dokumentstudie, identifiering av krav, kategorisering av arkitekturdrivande krav, strukturering av arkitekturdrivande krav samt identifiering av relationer. Dokumentstudien baserades på Preliminär målsättning för systemdemonstratorerna 2005 och 2006 samt Preliminär målsättning för Försvarsmaktens ledningssystem 2010. Detta resulterade i att 438 utsagor kunde identifieras. Ur dessa utsagor härleddes 71 arkitekturdrivande krav och 77 arkitekturkrav. Analysen av kraven gav 33 arkitekturdrivande krav och 45 arkitekturkrav. Kraven som identifierats utgör en första kravfångst, vilken måste vidare valideras.
Abstract The Swedish armed forces will be transformed to NBF (the Swedish implementation of the network centric warfare). This implies that units and systems will be designed so that services and information can be exchanged. Therefore, a common architecture is needed, here denoted FMA (the architecture of the Swedish armed forces). FMA should in short time make possible development of systems, such as technical, organizational and composite systems. Requirements on NBF, from which requirements on FMA can be derived, are called architecture driving requirements. Requirements directly on FMA are called architecture requirements. The objective is to perform a first analysis of the architecture driving requirements. To put those requirements in a context, their connection to the statements about NBF and how they can be related to architecture requirements are presented. The study was performed in five steps; documentation study, identification of architecture driving requirements, the structuring of those, and identification of relationships. The document study was based on Preliminär målsättning för systemdemonstratorerna 2005 och 2006 and Preliminär målsättning för Försvarsmaktens ledningssystem 2010. This resulted in the identification of 438 statements. From those statements 33 architecture driving requirements and 45 architecture requirements were identified. These requirements constitute a first set of requirements, which need to be further validated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182