Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kravhantering för FMA.

Kravhantering för FMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hallberg Niklas, Lindell Per-Ola, Pilemalm Sofie, Andersson Maria, Ericson Leni
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1503--SE)
Nyckelord kravhanteringsprocess, FMA, requirements engineering process
Sammanfattning Försvarsmakten satsar stora resurser på utveckling av informationssystem, såväl av nya som uppdateringar av befintliga system. Svårigheter med att utveckla rätt system, till rätt pris och i rätt tid är sedan länge ett välkänt fenomen, orsakat bland annat av bristfällig kravhantering. Utvecklingen av en arkitektur ställer större krav på en adekvat kravhantering än vad andra typer av informationssystem gör. Anledningen är att en arkitektur är svårare och mer resurskrävande att modifiera då den väl har blivit införd. Syftet med denna rapport är att ge underlag för utveckling av ett stöd för kravhantering för FMA. Underlaget består av fyra delar: en kravhanteringsprocess, en modell för att beskriva krav, ett datorstöd för kravhantering, och en process för att identifiera nya och validera befintliga arkitekturkrav. Kravhanteringsprocessen består av de tre delprocesserna verksamhetsanalys, behovsanalys och kravanalys. Modellen beskriver krav, kravattribut samt relationer till källor och behov. Datorstödet skall hantera intressenter, källor, behov, krav, samt stödja prioritering av behov och krav, visualisera krav och generera rapporter. Process för att identifiera nya och validera befintliga arkitekturkrav baseras på scenarion och prototyper, som utformats i det verksamhetsnära utvecklingsarbetet.
Abstract The Swedish armed forces invest large resources on the development of information systems, new as well as modifications of existing systems. The difficulties with development of the adequate systems, to the adequate costs, and in the right time are well-known phenomena, caused by, among other things, insufficient requirement engineering. The development of architectures puts larger demand on adequate management of requirements since it will be more difficult to modify after introduction than other kinds of information systems. This report constitutes a basis for the development of a support for management of requirements for FMA. The support consists of four parts, which are a requirements engineering process, a model to describe requirements, a computer based support for management of requirements, and a process for identification of new requirements and validation of existing requirements. The requirement engineering process includes the three sub-processes business analysis, needs analysis, and requirements analysis. The model describes requirement attributes, and relations to sources and needs. The computer support should handle stakeholders, sources, needs and requirements. It should also handle prioritizations of needs and requirements as well as visualization of requirements and generation of reports. The process for identification of new and validation of existing architecture requirements is based on scenarios and prototypes, which have been designed in close relation to the business oriented development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182