Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tudors industriområdet, Nol - : kartläggning av bly-, olje- och trikloretylenföroreningar inom området, juni-november 2004.

Tudors industriområdet, Nol - : kartläggning av bly-, olje- och trikloretylenföroreningar inom området, juni-november 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Qvarfort Ulf, Waleij Annica, Moberg Jan-Olof, Scott Andersson Åsa, Persson Leif
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1511--SE)
Nyckelord Bly, petroleumprodukter, trikloretylen, tri, TCE, lead, petroleum products, trichloroethylene
Sammanfattning FOI har på uppdrag av Tudor AB utfört fördjupade undersökningar och utredningar avseende bly-, olje- och trikloretylenföroreningar på industriområdet i Nol. Inom ramen för dessa undersökningar har även Johan Helldén AB i Linköping medverkat (Olje- och trikloretylenundersökningar). Syftet har varit att komplettera tidigare undersökningar för att ta fram ett beslutsunderlag för hur området på miljömässigt bra och ekonomiskt rimligt sätt skall efterbehandlas. Åtgärder för industriområdet som minskar föroreningshalten samt slutliga åtgärdsalternativ ligger utanför ramen för denna undersökning. Sammantaget uppskattas ca 240 ton bly finnas i marken utomhus på området. Trikloretylenundersökningen har koncentrerats till C-fabriken på området. Provpunkterna har placerats utifrån ledningsgravar(golvbrunnar samt i anslutning till platser där klorerade alifater hanterats. Mätningarna har omfattat proluftsprovtagning, analys av jord och grundvatten. Resultaten av undersökningen visade på en förorenad hot-spot med halter över Naturvårdsverkets krav för MKM. Fyra separata objekt har undersökts med avseende på petroleumföroreningar. Undersökningen har främst genomförts genom skruvborrning och efterföljande analys dels meld hjälp av PID-instrument, och dels genom kompletterande laboratorieanalyser. De genomförda oljeundersökningarna och riskbedömningarna visar att inga saneringsåtgärder är nödvändiga vid de undersökta objekten.
Abstract FOI, Division of NBC Defence has performed deep environmental investigations at the Tudor AB facility in Nol, considering contamination of lead, petroleum products and trichoroethylene. The investigations concerning oil and trichloroethylene have been performed by Johan Helldén AB. The aim was to supplement former investigations and present basic data for decision making on how to remediate the area in an economically realistic and environmentally good way. It is not within the assignment of FOI to present alternatives on how to remediate the area and to what extent. In total, the amount of lead in the ground outside buildings on the area is estimated to about 240 tons. The investigation concerning trichloroethylene has been concentrated to the C-factory. The sampling has been focused along cable ditches and floor drains and on locations where chlorated aliphates have been handled. The measurements have included sampling of pore-air, soil and groundwater and contamination was found at one hotspot. Four separate objects have been investigated for oil pollution. The investigation has mainly been performed by drilling and analyses of soil have been made with a PID-instrument and complementary analyses in the laboratory. The oil investigations show that any remediation measures are not necessary at the the investigated objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182