Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Delstudie: Sömnighet och sömnlängd i samband med ett trevakssystem ombord på ytstridsfartyg.

Delstudie: Sömnighet och sömnlängd i samband med ett trevakssystem ombord på ytstridsfartyg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åkerstedt Torbjörn, Gillberg Mats
Ort: Stockholm/Umeå, FOI
Sidor: 10
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1513--SE)
Nyckelord Sjövaktsystem, subjektiv sömnighet, sömnlängd och sömnkvalitet
Sammanfattning Våra tidigare ombordstudier av tvåvaktsystem har visat på relativt höga nivåer av sömnighet speciellt nattetid. Föreliggande studie genomfördes ombord på ett ytstridsfartyg som använde ett trevaktsystem (4 timmar vakt, 8 timmar frivakt med tre vaktlag) på långresa. Subjektiv sömnighet mättes med Karolinska Sleepiness Scale och subjektiva sömnparametrar med sömndagbok. Bägge metoderna är validerade. Mätningarna genomfördes vid vaktbytestider. På grund av bl. a. operationella skäl föreligger inte data från vakter/frivakter i sekvens utan för varje deltagare som medeltal av vakter respektive frivakter oavsett var i sekvensen. Resultaten baserar sig på 21 personer. Sömnigheten var relativt hög i samband med vakterna mellan kl 00 och 08. Sömnigheten generellt skiljde sig inte åt mellan de tre vaktlagen. Sömnlängden var för de tre vaktlagen adekvat, d v s omkring 8 timmar. Sömnkvalitén var för alla deltagare god. Vanligast förekommande störningar av sömnen berodde på buller och sjögång. Sammanfattningsvis, den dygnsrytmberoende sänkningen av vakenhet under natten kan inte heller undvikas med trevaktsystem. Sannolikt är detta system dock att föredra eftersom kortare vakter under natten minskar risken för sömnighetsbetingade misstag. Dessutom synes inte systemet gynna eller missgynna något av vaktlagen.
Abstract Our earlier studies on board naval ships with two-watch systems have indicated relatively high levels of sleepiness, especially during nighttime. The present study was made on board a naval surface vessel using a three-watch system (4 hours on, 8 hours off, with three teams) during a longer journey. Subjective sleepiness was measured using the Karolinska Sleepiness Scale and subjective sleep parameters using a sleep diary. Both methods have been validated. Ratings were obtained at change-over times. The results were means of watches/off-duty watches disregarding temporal order. Results were obtained from 21 persons. Sleepiness was fairly high in connection with watches during the period between 00h and 08h. The three watch teams did not differ in overall levels of sleepiness. Sleep duration was adequate for all three-watch teams, i. e., around 8 hours. Sleep quality was good for all participants. The most frequent sources of sleep disturbance were noise and high sea. In summary, the nighttime trough in alertness depending on the diurnal rhythm was not completely avoided even with a three-watch system. The latter system is probably to prefer since shorter watches decrease the risks for sleepiness related mistakes. In addition, the system seems to be equally "fair" or "unfair" to all watch teams.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182