Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Description of the BM discipline (LedsystT): From business to technology.

Description of the BM discipline (LedsystT): From business to technology. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ölvingson Kia
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1523--SE)
Nyckelord verksamhetsmodellering, RUP, krav, business modelling, requirements
Sammanfattning Detta dokument beskriver disciplinen verksamhetsmodellering och dess process inom LedsystT. Processen för verksamhetsmodellering har som funktion att stödja identifieringen av verksamhetsrelaterade krav, dvs. identifiera krav på verksamhetsnivå och att förbereda insamlade data för den tekniska designen. Verksamhetsmodelleringen omfattar omhändertagandet av indata från LedsystM till den tekniska användningsfallsmodellen som utvecklas i samarbete med Analys och Design (A&D). Dessutom kommer beslutsstödssystemets komplexitet att kräva en hel del samarbete med andra gruppen. Gruppen för verksamhetsmodellering kommer framför allt att samarbeta med LedsystM och A&D. Andra grupper med intresse av verksamhetsmodelleringen är Situation Picture (SP), Human- Factors Engineering (HFE), Requirements Derivation (RD) and Development Method (DM). Disciplinen verksamhetsmodellering fungerar som en brygga mellan verksamheten och tekniken och utgör även ett första steg i arbetet med den tekniska designen. Detta medför att verksamhetsmodelleringen har en nyckelroll gentemot andra grupper och deras möjlighet att påverka indata till det efterföljande tekniska arbetet. En förutsättning för att denna interaktion skall vara fruktsam är dock förståelse för arbetsgången. Viktigt att notera i sammanhanget är att detta dokument skall användas som input för en mer formaliserad processbeskrivning, dvs. en beskrivning av anpassningen av disciplinen verksamhetsmodellering inom RUP-artifakten Development Case.
Abstract This document is a description of the LedsystT business modeling (BM) discipline and the BM process. The BM process is developed to support identification of the business-related requirements, which means identification of requirements on a business level and to prepare the data for the technical design. The scope of BM ranges from the management of the input from LedsystM to the technical use case model developed in collaboration with Analysis and Design (A&D). Moreover, the complexity of the C2-system indicates a great need for collaboration. The BM has two main collaborative partners; LedsystM and A&D. Other groups with interest in the work of BM are Situation Picture (SP), Human-Factors Engineering (HFE), Requirements Derivation (RD) and Development Method (DM). The BM discipline constitutes a bridge between the business and the technique and is the first step in the work with technical design. Hence, it provides the other groups with a chance to influence the input to all of the technical work. However, an understanding of the way of work is critical if this interaction is to be fruitful. Important to note is that this document should be used as input for a more formalized process description, i.e. description of the BM discipline adaptation within the RUP artifact Development Case.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182