Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod för identifiering av brister vid hantering av CBRN-händelser.

Metod för identifiering av brister vid hantering av CBRN-händelser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Melin Lena, Bergman Ronny, Karlsson Engman Lena, Macellaro Anna, Rejnus Lars, von Schoenberg Pontus, Scott Andersson Åsa, Waldenström Louise, Wirstam Jens
Ort: Umeå
Sidor: 99
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1530--SE)
Nyckelord Krishantering, metod, CBRN-händelse, NBC-händelse, terrorism, attentat, sårbarhet, risk, hot, crisis management, method, CBRN event, NBC event, terrorism, attack, vulnerability, risk, threat
Sammanfattning Arbetet med att ta fram den metod som presenteras i föreliggande rapport initierades i januari 2003 och då främst i syfte att utgöra ett hjälpmedel för FOI att identifiera det framtida forskningsbehovet inom CBRN-området. Under arbetets gång visade det sig att metoden genom vidareutveckling och justering också skulle kunna vara användbar för andra aktörer, bland annat som ett hjälpmedel vid risk- och sårbarhetsanalyser eller identifiering av förebyggande åtgärder som kan stärka krishanteringssystemet. Målsättningen har därför under 2004 varit att presentera en metod som kan börja användas i sådan verksamhet av t ex kommuner och myndigheter. Eftersom det inte finns några existerande metoder som är specifikt anpassade för genomgripande analyser och bedömningar av CBRN-händelser kan den metod som presenteras här utgöra ett användbart redskap som underlättar arbetet. Vid FOI finns en scenariobank med omkring 100 CBRN-scenarier och dessutom finns också scenarier vid andra myndigheter som bör kunna nyttjas. Genom att använda dessa CBRN-scenarier i kombination med metoden, kan olika typer av brister i krishanteringssystemet relativt snabbt och enkelt identifieras.
Abstract The work associated with the development of the method that was presented in the previous report was initiated in January 2003, and its purpose was foremost to constitute a means for FOI to identify the future research needed within the CBRN subject area. During the work process it became evident that the method, through further development and adjustment, could be useful for other actors, among other as a means for risk- and vulnerability assessments of identification of preventive measures that can strengthen the crisis management system. The 2004 objective has therefore been to present a method that can be used in such a way by municipalities and authorities. Since there are no existing methods that are specifically adapted for sweeping analyses and assessments of CBRN events, the presented method can therefore constitute a useful tool that facilitates the work process. At FOI, a compilation of around 100 scenarios exists and scenarios at other authorities should be used in the process. By using these scenarios, in combination with the method, different types of shortcoming in the crisis management system can be identified relatively fast and simple.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182